Het woord ‘caritas’ betekent liefde, naastenliefde. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) probeert, naar het voorbeeld van Jezus, vorm te geven aan de christelijke dienst van zorg en solidariteit ten dienste van mensen in nood.
De werkgroep PCI van de Sint Victorparochie te Obdam bestaat uit de volgende leden.
• Peter van Diepen (voorzitter)
• Lucienne van Deelen (secretaris)
• Peter Vlaar (penningmeester)
• Pastor Bert Glorie (lid)

De werkgroep PCI onderhoudt contact met de Inter Parochiële Caritas Instelling (IPCI) van regio De Waterkant, de bezoekersgroep en overige diaconale werkgroepen binnen de parochie.
Daarnaast beheert de werkgroep het aanwezige vermogen en beoordeelt zij aanvragen voor financiële steun.

Interparochiële Caritasinstelling ‘De Waterkant’
Sinds 1 november 2018 zijn de afzonderlijke PCI’s van regio ‘De Waterkant’ gefuseerd tot:
Interparochiële Caritasinstelling (IPCI) ‘De Waterkant’
Hiertoe behoren de volgende parochies:
St Victor uit Obdam
H. Lambertus uit De Weere,
St Jans Geboorte uit Hoogwoud,
H. Bonifatius uit Spanbroek,
OL. Vrouw van Lourdes uit Zuidermeer,
OL.Vrouw van de Rozenkrans uit De Goorn,
H. Georgius uit Spierdijk
H. Bavo uit Ursem.

De fusie heeft als gevolg gehad dat de afzonderlijke parochies nu beschikken over eigen Caritaswerkgroepen. Iedere PCI beheert het eigen geld en legt verantwoording af aan het bestuur van de IPCI. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en is formeel benoemd door het Bisdom.
Twee keer per jaar komen alle werkgroepen gezamenlijk bij elkaar voor overleg en afstemming.
.
De PCI Obdam besteedt geld aan de volgende verschillende soorten doelen:
• financiële en materiële hulp aan individuen en gezinnen, waar bestaande sociale voorzieningen tekortschieten
• financiële bijdrage aan stichting HWK (Hulpverlening West-Friese Kerken)
• financiële bijdrage aan Lourdeswerkgroep
• financiële bijdrage aan diaconale activiteiten en de bezoekersgroep in de eigen parochie (kerststukjes, een bloemetje of attentie bij zieken, alleenstaanden en kroonjarigen vanaf 80 jaar.

Verzoeken voor financiële steun kunt u mailen naar het algemene mailadres van de parochie: info@sintvictorparochie.nl

Ondanks een jaarlijkse collecte in de Sint Victorkerk zijn de inkomsten van de PCI Obdam al jaren te laag om de uitgaven te dekken.
Giften, donaties en legaten aan de PCI zijn daarom van harte welkom.
Een financiële bijdrage kan worden overgemaakt naar IBAN:
NL58 RABO 0340 1957 62 t.n.v. PCI Obdam

De PCI is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de PCI over ontvangen schenkingen geen belasting hoeft te betalen. De schenking (door de schenker) kan onder bepaalde voorwaarden als gift worden opgevoerd bij de Aangifte inkomstenbelasting.

De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut, bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. ANBI-instellingen zijn bijvoorbeeld goede doelen of culturele organisaties.

Voor meer informatie bij een schenking kunt u contact opnemen met Henk Braas, Penningmeester IPCI “De Waterkant”. Zijn telefoonnummer is: 06 53428883