Uitnodiging parochieavond voor de vrijwilligers

Geplaatst op: 16 oktober 2014

Beste mensen,

Eén ding is duidelijk, zonder vrijwilligers kan de St Victorparochie niet draaien. Uw tomeloze inzet bij tal van activiteiten in en rond kerk of parochie is voor ons als bestuur van zeer grote waarde. Zonder uw hulp kunnen we niet. Nu niet, maar vooral voor de toekomst is uw inzet voor de parochie van groot belang.

Daarom nodigen wij u graag uit voor de parochie avond op donderdag 20 november om 20.00 uur in onze eigen St.Victorkerk. Deze avond willen wij u informeren over de regiovorming, pastoreswissel, koren, urnenmuur, 125 jarigjubileum, eigenlijk te veel om op te noemen.
Maar ook willen we weten, wat leeft er onder de vrijwilligers. Hoe verlopen de activiteiten. We blikken terug en kijken vooruit. We willen graag de informatie delen met alle vrijwilligers.
Onder het genot van een hapje en een drankje hopen we op een vruchtbare avond.

U bent natuurlijk gewend om aan het eind van het jaar door ons met een attentie te worden verwend. Daarom staat er voor u een klein presentje klaar, dat u aan het eind van de avond mee naar huis kunt nemen. Daarmee bedanken we u voor uw inzet van het afgelopen jaar.

Voor de organisatie van deze avond is het fijn om te weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen, daarom vragen wij u vóór zaterdag 15 november zich op te geven bij via e-mail westertom@hetnet.nl

NIEUWS UIT DE ‘WATERKANT’

Geplaatst op: 16 oktober 2014

• Een Personele Unie in wording.
De parochiebesturen van onze parochies zijn bezig om een huishoudelijk reglement op te stellen voor de Personele Unie. Een Personele Unie is een bestuurlijk samenwerking tussen parochies. De parochies kunnen zo als zelfstandige eenheid blijven bestaan (met alle rechten en plichten maar ook met de eigen financiën en eigendommen) maar het aansturen van deze parochies kan dan centraal worden georganiseerd. Met name voor de ontwikkeling van het pastoraat is dat in onze regio noodzakelijk. Met een minder wordend aantal pastores, maar ook minder vrijwilligers die een duurzame taak op zich kunnen nemen is het belangrijk om krachten de bundelen. Momenteel zijn de samenwerkende parochiebesturen bezig nieuwe leden te zoeken voor het regiobestuur dat de Personele Unie verder vorm zal geven en worden de afspraken over hoe wij met elkaar willen omgaan steeds duidelijker. Ik kan u vertellen dat de besturen goed, kritisch en betrokken op elkaar dit proces vorm geven.

• Parochiebesturen en PCI’s en de realiteit
De parochiebesturen van Zuidermeer en Hensbroek hebben op tijd ingezien dat zij hun taak niet langer meer kunnen uitoefenen vanwege een tekort aan mensenkracht in hun parochies. Door de parochie onder te brengen bij een buurt parochie, kan de eigen kerk open blijven, blijft de pastorale zorg gewaarborgd en kunnen werkgroepen die nog wel sterk genoeg zijn doorgaan. Dit is ook het geval met sommige PCI’s … (Parochiële Charitas Instelling) en ook daar worden acties ondernomen om door samenwerking of een fusie met een buurt PCI te zorgen dat er aandacht blijft voor hen die in nood zitten.

• Samenwerking in het pastoraat, meer eenheid…
Onlangs zijn de voorgangers en werkgroepen die woord- en communievieringen verzorgen en de werkgroepen die de eerste Communie en het Vormsel organiseren bij elkaar geweest onder leiding van Tineke de Boer, Anne-Marie van Straaten en Ariejan Kuin. Tijdens de bijeenkomst van de vormselwerkgroepen is besloten om in onze regio naar één nieuw project over te gaan: ‘in vuur en vlam’. Zo kunnen deze werkgroepen en pastores ervoor zorgen dat er in elke parochie jongeren gevormd kunnen worden, ook al is er in betreffende parochie geen eigen werkgroep meer. Ditzelfde geldt ook voor de Eerste Communie. Ook hier starten we met een nieuw project welke wat meer gefaseerd zal worden ingevoerd omdat niet elke parochie volgend jaar een eerste communieviering zal hebben.
Dan de ontwikkeling op het gebied van de woord- en communievieringen. Pastores en ook de parochievoorgangers zullen steeds meer regionaal voorgaan. Daarom is het belangrijk dat de orde van dienst op elkaar wordt afgestemd. Al eerder is deze ontwikkeling in gang gezet voor de viering van de Eucharistie. Het is de bedoeling dat met ingang van de Advent de orden van dienst voor zowel de woord- en communieviering als de Eucharistieviering in de hele regio gelijk zijn.

• Tegengeluiden
‘Dit wordt eenheidsworst’, ‘dit komt weer van bovenaf’, ’t wordt ons opgelegd’, ‘we moeten terug naar vroeger’. Dat zijn zo wat van de reacties die wij ook krijgen op onze plannen. Wij proberen op allerlei manieren mensen mee te nemen in de ontwikkelingen. Zo waren er bijvoorbeeld in het afgelopen jaar 9 avonden rondom de orde van dienst en de ontwikkeling van de Eucharistieviering en woord- gebed en communieviering waaraan iedereen, die in de liturgie actief is, kon deelnemen. Velen hebben dankbaar gebruik gemaakt van die bijeenkomsten en hebben de orde van dienst daarmee kunnen mee helpen ontwikkelen. Samenwerking is van groot belang en soms moet je daarvoor ‘zo doen we het al 25 jaar’ loslaten en meegaan in de nieuwe ontwikkelingen. Zo proberen wij u ook met deze publicaties mee te nemen in de bestuurlijke- en pastorale ontwikkelingen in onze regio.

• Parochie anno nu
We weten allemaal dat een parochie van nu anders functioneert dan een parochie zoals die 20 jaar geleden bestond. Het is geen bolwerk meer van eigen identiteit waarin sociale controle een belangrijk element was. Steeds meer mensen gaan ‘de buurt op’ naar een kerk waar een liturgie gevierd wordt die hen aanspreekt, waar activiteiten zijn die gelovigen van nu uitdagen en prikkelen hun geloofsleven vorm te geven. Steeds minder kunnen onze parochies het hele pastorale programma bieden zoals ze dat vroeger konden. Als ik tijdens de vieringen zie hoe de samenstelling van de kerkgangers is, dan vraag ik me af hoeveel kerken er over 6 jaar nog open kunnen blijven. Misschien is er nog geld genoeg, maar als je geen mensen hebt die naar de kerk gaan, geen genoeg parochievoorgangers of pastores hebt,…tja.

• nieuwe geluiden….
Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. Er zijn nog een heel aantal parochies waar mensen blijven samen komen en er wel uitdagend en ‘bij de tijd’ werk wordt gemaakt van het geloof. Deels heeft dit te maken met vrijwilligers die de uitdagingen van deze tijd durven aanpakken, de oude gebaande paden loslaten en ‘out of the box’ durven denken. Niet dat dit altijd bijeenkomsten zijn op liturgisch gebied. Kijk maar naar het jongerenwerk Provider je ziet ze niet in de kerkdiensten, maar wel werken ze vanuit onze kerken en doen ze wat met hun geloof. Of naar de Taizéviering of bijeenkomst van ‘op Roet’….Meer dan ooit zijn we ons bewust dat ‘kerk zijn’ anno 2014 meer is dan alleen liturgie. Juist wat er door de week gebeurd en de verbinding die we zoeken met elkaar, dwars door alle parochiegrenzen heen…. het durven uitdragen dat Christen zijn wel degelijk zin heeft en deze wereld wat mooier kan maken…. geven het ‘geloofsgemeenschap-zijn anno nu” een nieuwe invulling. De nieuwe projecten die gestart worden voor eerste communie en vormsel, helder en fris materiaal waarin ook aandacht is voor na het feest. ’ Werkgroepen liturgie die de uitdagen aangaan om ‘wat ze altijd deden’ los te laten en nieuwe teksten en liederen zoeken om middels een orde van dienst, die meer eenheid in onze kerk brengt, mooie vieringen te maken. En wellicht nieuwe manieren van vieren vinden zonder tegelijk te denken in termen van Eucharistie en Communie. Of misschien wel op andere tijdstippen om andere en/of jongere generaties aan te spreken.

Dit alles willen wij als pastores team, en straks door middel van de Personele Unie, begeleiden en vormgeven, opdat het verhaal van Jezus Christus in al onze dorpen verder verteld – en gevierd – kan worden. Als dat op den duur niet meer in het eigen kerkhuis kan, dan zoeken we naar een huis waarin ‘de kerk’ die wij zijn, dat wel kan….

Pastoor Nico Knol.

Eerste Heilige Communie

Geplaatst op: 04 september 2014

De werkgroep Eerste Heilige Communie start ieder jaar in januari met een project ter voorbereiding op de Eerste Communie in het voorjaar.
Het project bestaat uit een ‘ouderdeel’ en een deel voor de kinderen. De werkgroep organiseert thema-avonden waarbij de ouders catechese krijgen en uitleg over de thema`s die aansluiten op de Eerste Communie. Van de ouders wordt hulp verwacht bij de diverse kindermiddagen die voor de communicantjes worden georganiseerd. De kinderen zullen o.a. een doopviering bijwonen, de liedjes oefenen die ze tijdens de viering met elkaar zullen zingen en krijgen een rondleiding door de kerk. Ze krijgen een ‘Communiemap’ met daarin verschillende themadelen. De bedoeling is dat de kinderen samen met hun ouders in de map werken en zich op die manier én door de kindermiddagen, voorbereiden op hun Eerste heilige Communie.

Contactpersoon: Judith Reus
T 0226453405

Kapellentocht 2014

Geplaatst op: 31 augustus 2014

Zondag 5 oktober ( 1e zondag van de Mariamaand ) a.s. is het weer zo ver. We gaan dan voor de 8e keer lopend vanaf de kapel uit Obdam naar de Mariakapel van Heiloo. Zoals jullie overal hebben kunnen lezen is pastoor Paul voor 17 weken aan boord op de van Speyk maar dat wil niet zeggen dat we de Kapellentocht niet meer gaan lopen. Wij willen deze mooie traditie graag voortzetten. Het inschrijfgeld ( bestemd voor koffie/thee/cake/versnapering onderweg/EHBO/bezemwagen enz.) is net als andere jaren hetzelfde gebleven n.l. € 8,00 graag vóór aanvang gepast betalen of afhalen op dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur in het parochiecentrum. We vertrekken weer om 7.30 uur na de wegzending onder klokgelui. De route is 25 km. en loopt via het Schelpenpad –Oostdijk – Jan Glijnisweg – Huygendijk naar de Alkmaarse Poort aan de Omval voor een koffie/thee en cake stop. Daarna door de Boekelermeer, het viaduct over de A9 (rechts het AZ stadion) en het mooie wandelpad met de knotwilgen naar Nijenrode. Dan door het bos langs de Kattenberg en door het centrum van Heiloo naar de Mariakapel. Daar wordt u weer opgewacht met koffie of thee. Pastoor Fred Deen zal in de grote kapel om 13.30 uur de eucharistieviering verzorgen met medewerking van het koor Entre deux. Het thema is : met de rugzak op naar Heiloo. Deze pelgrimstocht/bedevaart is natuurlijk niet alleen voor parochianen uit Obdam, maar voor iedereen uit de regio Waterkant. Ook parochianen die met de fiets of auto naar de viering willen zijn natuurlijk van harte welkom. Vriendelijk verzoek aan de automobilisten om na de viering wandelaars mee terug te nemen naar Obdam. Wij hopen weer op een grote belangstelling, knap weer en een inspiratievolle tocht. Met vriendelijke groet Hans van ’t Hoff en Robert de Boer. Inl. Tel. 0226 452427

Van de Pater

Geplaatst op: 18 augustus 2014

Een eerste verslag vanaf de Zr.Ms.Van Speijk. Het was een ander vertrek dan vorig jaar: ik werd niet door familie op de kade uitgezwaaid. Vanwege een uitvaart van een commandant van de Marine – op zondagmiddag – werd ik met een helikopter ingevlogen. Mijn ouders brachten me weg naar Marine Vliegkamp ‘De Kooy’. Daar zeiden we ‘Tot in december!’. Dat zei ik ook tegen de aanwezigen bij de uitzwaaiviering ’s morgens in de kerk. Fijn om voor te mogen gaan in een goed gevulde kerk, met parochianen, familie en vrienden. En met verzorgde zang van het Parochiekoor. Ik zal deze manier van vieren missen de komende tijd. Aan boord houd ik ‘bezinningsdiensten’. Zondag 17 augustus zei ik in de eerste bezinningsdienst tegen mijn gehoor: ‘Doel van de missie is antipiraterij in de wateren rondom Somalië. Maar er zouden zomaar andere doelstellingen bij kunnen komen. De wereld ziet er anders uit dan vorig jaar, toen we hier ook waren. Dat maakt de missie anders. De samenstelling van de bemanning is ook anders dan vorig jaar. We hebben een nieuwe commandant; een groot deel van de vaste bemanning is gewisseld; er zijn andere mariniers mee; we hebben dit keer ook een helikopter mee en de daarbij behorende mensen’.
De eerste twee weken van de reis werden we door externe trainers op de missie voorbereid. Ze sliepen op de Zr.Ms.Amsterdam. ’s Morgens en ’s avonds werden de trainers met een rubberboot overgezet. Bij dat team zat ook een dominee. Het is een zeer ervaren collega. Ik heb een paar leuke tips van hem gekregen.
De eerste dag was het even wennen, maar vanaf dag twee voelde ik me weer helemaal thuis aan boord van de Van Speijk. Ik geniet van de ontmoetingen met mensen, van de regelmaat van de dagen en van het lekkere weer. Natuurlijk mis ik Obdam en thuis. Maar gelukkig blijven we op deze manier met elkaar verbonden.

Terugblik op het afgelopen pastoraal jaar

Geplaatst op: 07 juli 2014

Het pastoraal jaar loopt net als een schooljaar van augustus tot en met juni. En ook de kerk houdt een soort ‘grote vakantie’. Dat wil zeggen dat de werkgroepen even niet vergaderen en de koren niet repeteren. Terugkijkend op het afgelopen jaar kan ik niet anders dan mijn waardering uitspreken voor onze Sint Victorparochie. Ik was veel weg. Toch zijn alle activiteiten opgepakt en doorgegaan. Er is pastorale zorg besteed aan zieken en mensen die een dierbare verloren. Er is liturgie gevierd op donderdagmorgen en in het weekend. De kinderen en jongeren werden voorbereid op Eerste Communie en Vormsel. Doopouders werden op de doop van hun kindje voorbereid. Er werd gewerkt in en om de kerk. Er werd voor financiele draagkracht gezorgd door de werkgroep kerkbalans en de Kerkenveiling. Voor het secretariaat werd een nieuwe kracht gevonden. Een bijzonder moment was de ingebruikname van het nieuwe toiletgebouw in oktober 2013. Het is een aanwinst voor onze kerk. Een hoogtepunt voor mijzelf was de presentatie van mijn gedichtbundel. Al met al is er weer veel gebeurd en veel gedaan. Hulde!
Op regionaal vlak is er veel gepraat over verdergaande samenwerking. Het is één van de zaken waar het parochiebestuur mee te maken kreeg. Dit naast hun vele concrete taken binnen onze eigen parochie. Het bestuur wacht komend jaar een extra inspanning om de parochie voor te bereiden op mijn vertrek, op grotere zelfredzaamheid en verdere regionale samenwerking. Ik zal mijn best doen aan die processen mijn bijdrage te leveren. Nu is het eerst ‘vakantie’. Wat dat laatste woord betreft: ook al staan de activiteiten nu even op een lager pitje, de kerk blijft open en de pastorale zorg gaat door.

Van de bestuurstafel

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 8 mei stond er een bericht in het Noord Hollands Dagblad dat pastor Paul onze Sint Victor parochie in de zomer van 2015 gaat verlaten. Hem wacht een werkplek op Aruba. Natuurlijk gunnen we Paul deze stap in zijn carrière van harte. Dat neemt niet weg dat we Paul enorm gaan missen. Zijn drijvende kracht en niet aflatende enthousiasme zal een gat achterlaten in onze parochie. Gelukkig is Paul voorlopig nog actief in onze parochie. Met de regio en het bisdom gaan we in overleg hoe we na de zomer van 2015 verder gaan.
Als bestuur zijn wij ook druk met de financiën van de parochie. We zien helaas de inkomsten toch wat terug lopen terwijl de kosten toenemen. Gelukkig hebben we voor het onderhoud de kerkenveiling gelden, daarvoor hartelijk dank. Met het geld van de kerkenveiling en de opbrengst van de gedichtenbundel van Paul is ook de toiletruimte betaald. Dat neemt niet weg dat de exploitatie zelf sluitend moet blijven en daarom kijken we waar we op kunnen bezuinigen.
Over beide onderwerpen en ook de verdergaande samenwerking in de regio zal ik u in de toekomst blijven informeren.

Win Bijman, vicevoorzitter Sint Victor parochie

Nieuws uit regio 'De Waterkant'

Geplaatst op: 28 april 2014

In onze kerkelijke regio “De Waterkant” (Ursem, Hensbroek, Zuidermeer, Spierdijk, De Goorn, Spanbroek, Obdam, de Weere en Hoogwoud) beginnen steeds meer concrete tekenen van samenwerking zichtbaar te worden. Aan de ene kant is deze samenwerking ingegeven door het idee ˜samen staan wij sterk", maar we worden er ook toe gedwongen door het ontbreken van mensen die een stukje van het pastoraat op zich willen nemen. Ook het minder wordende aantal pastores dwingt tot meer samenwerking.

Zo was het noodzakelijk voor de parochiebesturen van Zuidermeer en Spierdijk om de knoop door te hakken. Er werden niet genoeg nieuwe bestuursleden gevonden voor het bestuur van de Zuidermeer. Door samenwerking met Spierdijk ontstond het idee om een nieuw bestuur te vormen voor Spierdijk en Zuidermeer samen. Een Personele Unie van 2 parochies. Zo blijven beide kerken open, blijven er vieringen mogelijk en blijft er pastorale zorg, in de breedste zin, aanwezig. Niet alleen bestuurlijk zijn deze parochies samen, ook op het gebied van de Eerste Heilige Communie, Vormsel en nog heel wat andere gebieden is er samenwerking.

In de parochies van Spanbroek, Hoogwoud en De Weere is er samenwerking op het gebied van Vormsel en Eerste Heilige Communie. Door samenwerking is het mogelijk om in alle drie de dorpen kinderen en jongeren voor te bereiden op deze belangrijke stappen in hun leven.ook als er in een van de parochies geen werkgroep meer aanwezig is.

De parochie van Hensbroek staat voor een beslissend moment in haar bestaan. Er is door het parochiebestuur, ondersteund door de parochie zelf, gekozen om een fusie aan te gaan met een andere parochie. Er zijn gesprekken gaande met Ursem en Obdam. Feitelijk betekent dit, dat de parochie van Hensbroek zal worden opgeheven maar dat het kerkgebouw van de H.Marcus voorlopig blijft bestaan. Ook blijven er vieringen gehouden worden en blijft de pastorale zorg aanwezig.

De voorbereiding op het huwelijk gebeurt regionaal alsook het jongerenwerk van Provider. Het wordt ondersteund door onze parochies.
Regionaal op 3 plaatsen – aangeboden. In totaal hebben zo’n 28 mensen deelgenomen aan deze cursus. Het betrof een verdieping in onze liturgie en haar geschiedenis, maar ook werd gekeken hoe ze nu gevierd wordt of gevierd zou kunnen worden. Met de opmerkingen uit deze cursus hebben de pastores van onze regio voor zowel voor Eucharistievieringen als Communievieringen en voor uitvaarten een aangepaste orde van dienst gemaakt. Omdat er steeds meer uitwisseling van voorgangers zal gaan plaatsvinden is het belangrijk om de orden van dienst zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Niet dat wij voor eenheidsworstzijn, maar het is fijn als je als voorganger je niet steeds hoeft af te vragen ’hoe gaat het hier ook al weer? De pastores hopen dat dit met de Advent dit jaar geregeld is.

In januari hebben onze pastores een studiedag gehouden in de Abdij van Egmond in verband met de nabije toekomst. Onze regio heeft recht op 4 fte (voltijd pastores). Hoe gaan die straks het pastoraat verzorgen op 9 kerkplekken?
Besturen mogen dan samenwerken, er blijven wel 9 kerken open, 9 geloofsgemeenschappen, hoe groot of hoe klein ze ook zijn. De pastores hebben aangegeven welke vorm van bestuurlijke samenwerking zij graag gerealiseerd zouden zien en hoe zij hun aandacht zo goed mogelijk kunnen verdelen.

Bestuurlijk proberen we een lijn te vinden waardoor ook hier meer samenwerking van de grond komt en de werkbaarheid van het geheel eenvoudiger wordt. Duidelijk is dat wij in onze parochies een grote mate van ˜eigenheid’ willen houden, zelfredzaamheid. Echter door het wegvallen van vrijwilligers en het steeds moeizamer vinden van nieuwe mensen, die voor langere tijd een taak op zich willen nemen, wordt het zelfstandig opereren, moeilijk. Mensen zijn wel bereid om voor kortere tijd iets te doen , maar voor langere tijd en dan ook nog wekelijks hulde aan hen die dit wel doen!

Er gebeurt dus veel in de regio, veel van wat u niet altijd ziet, veel ook waar u niet direct iets van zult merken. Pas als er vieringen gaan uitvallen of als van- zelfsprekende zaken niet meer worden gedaan omdat er geen eigen pastor meer in de buurt is, dan gaat u merken dat er veranderingen gaande zijn.

Tot zover,
pastor Nico Knol.

Pasen 2014

Geplaatst op: 28 april 2014

Pasen gaat over de zware steen die was weggerold bij het graf. Soms liggen er stenen op onze levensweg die te groot lijken om een weg vooruit mogelijk te maken. Pasen betekent niet berusten in die versperring, maar de doodlopende weg weer begaanbaar maken. Daarbij aansluitend vond ik een gedachte in het boek ‘Een handvol verhalen’ (pag.203): ‘Bijbels gesproken is het niet beslissend of we het altijd halen, maar of we het al dan niet opgeven. Of om een oude gelijkenis te gebruiken: onze geblokkeerdheid lijkt op een groot rotsblok op de weg, dat de doorgang belemmert. De koning geeft bevel het rotsblok te verwijderen, maar de mensen zeggen: ‘Heer, het blok is zo groot en zwaar, het gaat onze krachten te boven om het weg te slepen’. Daarop antwoordt de koning: ‘Hakken jullie er dan in elk geval een klein stukje af; dan zal ik komen en het hele rotsblok verwijderen’.

Ik ging mijn weg
van jongs af aan
en zomaar ineens
kwam ik stil te staan.

Ik kon niet verder.
De steen was groot.
Ik wilde wel, maar
de weg liep dood.

Tot dat ene moment
toen iemand zei:
‘Ik help jou, vriend,
dit redden wij!’

Dat is voor mij Pasen:
toen ik niet meer kon
was er een weg vooruit
ergens over de horizon …

Beste mensen

Geplaatst op: 20 januari 2014

Twee zondag achter elkaar hoorden we over de doop van Jezus in de rivier de Jordaan. De Geest daalde als een duif uit de hemel neer. Waar de goede Geest van God aan het werk is, daar komt een stukje van de hemel op aarde. En dat te herkennen, is niet zozeer zien met je ogen, maar voelen met je hart. Dan maakt je hart een sprongetje. Het overkwam mij zondag 12 januari. Samen met ons koor Sing@Victor verzorgde ik een viering in de grote kerk van Beverwijk. Het werd een mooie viering. Er gebeurde iets. De geest was voelbaar. Het koor is er nog vol van. Er staat 20 seconden van hun zingen op Youtube. De leden stuurden elkaar het filmpje door. Het bevestigde het goede gevoel dat ze die morgen hadden gehad. En toen de journalist van het Noordhollands Dagblad mij na de viering interviewde was het eerste dat ik zei ‘Dit is echt kicken’. Dat stond ook als kop boven het artikel in het Kennemer Dagblad. Misschien een beetje populair taalgebruik. Maar hier gaat het wel om: de geest die voelbaar is. En als dat gebeurt, dan geeft dat een kick. Wat zijn we rijk met onze koren die met hun zang en muziek een goede sfeer scheppen waarin de boodschap van vertrouwen en bemoediging steeds weer mag klinken.

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Eerste Communie

Agenda

De Waterkant

Heilig vormsel

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo