Kerstavond met het Parochiekoor

Geplaatst op: 18 december 2014

Aangezien in eerdere publicaties twee aanvangstijden voor de kerstavondviering met het Parochiekoor de ronde deden, melden we nog even dat deze viering om 20.30 uur begint.

Mededeling voor alle parochies in de regio De Waterkant voor het weekend van 13/14 dec. 2014

Geplaatst op: 12 december 2014

Afgelopen week heeft pastor Ariejan Kuin, pastoraal werker voor Regio de Waterkant in Spanbroek en De Weere, zijn ontslag ingediend bij het Bisdom en zo ook bij de regionaal samenwerkende parochies.
Zijn ontslag gaat in per 1 april 2015.
Ariejan heeft de mogelijkheid gekregen om een niet pastorale functie te aanvaarden buiten het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
In overleg met het Bisdom wordt gezocht naar een invulling van deze vacature.

Kerkbalans 2015

Geplaatst op: 05 december 2014

Wat betekent de kerk voor u?

Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is.
Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren
valt. Waar de leden bevraagd worden op hun motieven. Waar ze
geïnspireerd worden om voor anderen het goede te zoeken. Een
plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler van
de samenleving.

Elk lid is onderdeel van die wereldwijde, veelzijdige gemeenschap.
Met elkaar houden we de kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar
klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn goud waard

We kunnen die momenten echter niet verzilveren bij de bank.

Helaas, want de kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw,
de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten,
missionaire projecten, de jaarlijkse barbecue – allemaal kosten die
gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele
anderen welkom te heten. Daarom is er Kerkbalans.

Als u uw bijdrage schenkt aan Kerkbalans, geeft u niet alleen aan
uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de kerkbank, het kind
op de crèche, de twijfelende buurman in de straat en mensen
die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Vraag eens aan uw
kerkbestuurders waar zij het bedrag precies aan besteden. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap.
U geeft om door te geven.

U houdt uw kerk in balans.

De werkgroep Kerkbalans
van de St. Victorparochie.

Anja Koning Schouw 25 anja-koning@hetnet.nl
Niek de Boer Dorpsstraat 227 nj.deboer01@quicknet.nl
Ellen de Boer Hellemastraat 12 ellen.deboer@gmail.com
Annie Zwart Tjalk 42 w.zwart51@quicknet.nl

Vanaf de bestuurstafel van uw parochiebestuur

Geplaatst op: 02 december 2014

Er zijn vele zaken die ons bezig houden.
De laatste vergadering hebben we besloten om een urnenmuur te laten bouwen, langs het pad van de Mariakapel naar de begraafplaats, achter de kerk. We merken dat er steeds meer overleden parochianen worden gecremeerd en steeds minder begraven. Daarom willen wij tegemoet komen aan de vraag naar een mooie plek om de urn in bij te zetten.
Deze investering, die wij gaan doen met geld dat komt van de kerkenveiling, verdient zichzelf terug.
Wat ons ook bezighoudt, is de opvolging van pastor Paul. Gelukkig is hij na het varen nog een half jaar bij ons. Samen met de regio hebben we de vraag bij het bisdom neergelegd voor een pastor, die kan beginnen in de zomer van 2015.
Omdat de dirigent van het parochiekoor stopt per 1 januari, zijn wij met het bestuur van het parochiekoor in gesprek over een nieuwe dirigent.
Wij vinden het parochiekoor heel waardevol voor onze kerk en zijn daarom bereid ook de nieuwe dirigent voor zijn werk te betalen, al heeft de parochie wel te maken met een terugloop van inkomsten. We zullen de uitgaven daarop moeten aanpassen.
De werkgroep die het 125-jarig bestaan van de kerk voorbereidt, is al hard aan de slag gegaan om een heel mooi programma in elkaar te zetten.

Win Bijman, vicevoorzitter

Heilig Vormsel 25 april 2015

Geplaatst op: 30 november 2014

De werkgroep Vormsel start in januari weer met het project ter voorbereiding op het Heilig Vormsel.Het project bestaat uit een viertal bijeenkomsten bij gastouders thuis, waar een groep van 4 à 6 kinderen vanuit een werkmap gaan werken. Verder brengen de kinderen een bezoek aan de Bavodag in Haarlem en worden er een paar bijeenkomsten georganiseerd waar de kinderen samenkomen in de kerk. De kosten voor het project zijn € 17,50 per kind. U kunt uw kind aanmelden via de link op deze site.
Contactpersoon: Ingrid Klaver
Tel: 0226-453226

Gastkoor ‘Allure’

Geplaatst op: 24 november 2014

Op zondag 14 december is koor ‘Allure’ bij ons te gast. Die naam zegt u wellicht niet zoveel. Voorheen heette het koor ‘Het West-Fries Dameskoor’. De nieuwe naam betekent ook een nieuwe uitstraling en een ander repertoire. Afgelopen jaar gaf het koor een concert in de Hervormde Kerk van Wognum. Ze zongen de Missa Creola Navidad. Ik mocht daar ook een kleine rol in vervullen. Graag komt het koor nu naar Obdam om wat terug te doen. Ze zingen tijdens het woordgedeelte van de viering het genoemde muziekstuk, dat haast een gezongen kerstverhaal is. De moeite waard! Verder wordt de viering opgeluisterd met andere mooie koorwerken. Komt allen meevieren en genieten. Het is mijn eerste viering na vier en een halve maand op zee. Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken in de kerk. De viering begint om 11.00 uur. Dit is een uurtje later dan normaal.

Uitnodiging parochieavond voor de vrijwilligers

Geplaatst op: 16 oktober 2014

Beste mensen,

Eén ding is duidelijk, zonder vrijwilligers kan de St Victorparochie niet draaien. Uw tomeloze inzet bij tal van activiteiten in en rond kerk of parochie is voor ons als bestuur van zeer grote waarde. Zonder uw hulp kunnen we niet. Nu niet, maar vooral voor de toekomst is uw inzet voor de parochie van groot belang.

Daarom nodigen wij u graag uit voor de parochie avond op donderdag 20 november om 20.00 uur in onze eigen St.Victorkerk. Deze avond willen wij u informeren over de regiovorming, pastoreswissel, koren, urnenmuur, 125 jarigjubileum, eigenlijk te veel om op te noemen.
Maar ook willen we weten, wat leeft er onder de vrijwilligers. Hoe verlopen de activiteiten. We blikken terug en kijken vooruit. We willen graag de informatie delen met alle vrijwilligers.
Onder het genot van een hapje en een drankje hopen we op een vruchtbare avond.

U bent natuurlijk gewend om aan het eind van het jaar door ons met een attentie te worden verwend. Daarom staat er voor u een klein presentje klaar, dat u aan het eind van de avond mee naar huis kunt nemen. Daarmee bedanken we u voor uw inzet van het afgelopen jaar.

Voor de organisatie van deze avond is het fijn om te weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen, daarom vragen wij u vóór zaterdag 15 november zich op te geven bij via e-mail westertom@hetnet.nl

NIEUWS UIT DE ‘WATERKANT’

Geplaatst op: 16 oktober 2014

• Een Personele Unie in wording.
De parochiebesturen van onze parochies zijn bezig om een huishoudelijk reglement op te stellen voor de Personele Unie. Een Personele Unie is een bestuurlijk samenwerking tussen parochies. De parochies kunnen zo als zelfstandige eenheid blijven bestaan (met alle rechten en plichten maar ook met de eigen financiën en eigendommen) maar het aansturen van deze parochies kan dan centraal worden georganiseerd. Met name voor de ontwikkeling van het pastoraat is dat in onze regio noodzakelijk. Met een minder wordend aantal pastores, maar ook minder vrijwilligers die een duurzame taak op zich kunnen nemen is het belangrijk om krachten de bundelen. Momenteel zijn de samenwerkende parochiebesturen bezig nieuwe leden te zoeken voor het regiobestuur dat de Personele Unie verder vorm zal geven en worden de afspraken over hoe wij met elkaar willen omgaan steeds duidelijker. Ik kan u vertellen dat de besturen goed, kritisch en betrokken op elkaar dit proces vorm geven.

• Parochiebesturen en PCI’s en de realiteit
De parochiebesturen van Zuidermeer en Hensbroek hebben op tijd ingezien dat zij hun taak niet langer meer kunnen uitoefenen vanwege een tekort aan mensenkracht in hun parochies. Door de parochie onder te brengen bij een buurt parochie, kan de eigen kerk open blijven, blijft de pastorale zorg gewaarborgd en kunnen werkgroepen die nog wel sterk genoeg zijn doorgaan. Dit is ook het geval met sommige PCI’s … (Parochiële Charitas Instelling) en ook daar worden acties ondernomen om door samenwerking of een fusie met een buurt PCI te zorgen dat er aandacht blijft voor hen die in nood zitten.

• Samenwerking in het pastoraat, meer eenheid…
Onlangs zijn de voorgangers en werkgroepen die woord- en communievieringen verzorgen en de werkgroepen die de eerste Communie en het Vormsel organiseren bij elkaar geweest onder leiding van Tineke de Boer, Anne-Marie van Straaten en Ariejan Kuin. Tijdens de bijeenkomst van de vormselwerkgroepen is besloten om in onze regio naar één nieuw project over te gaan: ‘in vuur en vlam’. Zo kunnen deze werkgroepen en pastores ervoor zorgen dat er in elke parochie jongeren gevormd kunnen worden, ook al is er in betreffende parochie geen eigen werkgroep meer. Ditzelfde geldt ook voor de Eerste Communie. Ook hier starten we met een nieuw project welke wat meer gefaseerd zal worden ingevoerd omdat niet elke parochie volgend jaar een eerste communieviering zal hebben.
Dan de ontwikkeling op het gebied van de woord- en communievieringen. Pastores en ook de parochievoorgangers zullen steeds meer regionaal voorgaan. Daarom is het belangrijk dat de orde van dienst op elkaar wordt afgestemd. Al eerder is deze ontwikkeling in gang gezet voor de viering van de Eucharistie. Het is de bedoeling dat met ingang van de Advent de orden van dienst voor zowel de woord- en communieviering als de Eucharistieviering in de hele regio gelijk zijn.

• Tegengeluiden
‘Dit wordt eenheidsworst’, ‘dit komt weer van bovenaf’, ’t wordt ons opgelegd’, ‘we moeten terug naar vroeger’. Dat zijn zo wat van de reacties die wij ook krijgen op onze plannen. Wij proberen op allerlei manieren mensen mee te nemen in de ontwikkelingen. Zo waren er bijvoorbeeld in het afgelopen jaar 9 avonden rondom de orde van dienst en de ontwikkeling van de Eucharistieviering en woord- gebed en communieviering waaraan iedereen, die in de liturgie actief is, kon deelnemen. Velen hebben dankbaar gebruik gemaakt van die bijeenkomsten en hebben de orde van dienst daarmee kunnen mee helpen ontwikkelen. Samenwerking is van groot belang en soms moet je daarvoor ‘zo doen we het al 25 jaar’ loslaten en meegaan in de nieuwe ontwikkelingen. Zo proberen wij u ook met deze publicaties mee te nemen in de bestuurlijke- en pastorale ontwikkelingen in onze regio.

• Parochie anno nu
We weten allemaal dat een parochie van nu anders functioneert dan een parochie zoals die 20 jaar geleden bestond. Het is geen bolwerk meer van eigen identiteit waarin sociale controle een belangrijk element was. Steeds meer mensen gaan ‘de buurt op’ naar een kerk waar een liturgie gevierd wordt die hen aanspreekt, waar activiteiten zijn die gelovigen van nu uitdagen en prikkelen hun geloofsleven vorm te geven. Steeds minder kunnen onze parochies het hele pastorale programma bieden zoals ze dat vroeger konden. Als ik tijdens de vieringen zie hoe de samenstelling van de kerkgangers is, dan vraag ik me af hoeveel kerken er over 6 jaar nog open kunnen blijven. Misschien is er nog geld genoeg, maar als je geen mensen hebt die naar de kerk gaan, geen genoeg parochievoorgangers of pastores hebt,…tja.

• nieuwe geluiden….
Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. Er zijn nog een heel aantal parochies waar mensen blijven samen komen en er wel uitdagend en ‘bij de tijd’ werk wordt gemaakt van het geloof. Deels heeft dit te maken met vrijwilligers die de uitdagingen van deze tijd durven aanpakken, de oude gebaande paden loslaten en ‘out of the box’ durven denken. Niet dat dit altijd bijeenkomsten zijn op liturgisch gebied. Kijk maar naar het jongerenwerk Provider je ziet ze niet in de kerkdiensten, maar wel werken ze vanuit onze kerken en doen ze wat met hun geloof. Of naar de Taizéviering of bijeenkomst van ‘op Roet’….Meer dan ooit zijn we ons bewust dat ‘kerk zijn’ anno 2014 meer is dan alleen liturgie. Juist wat er door de week gebeurd en de verbinding die we zoeken met elkaar, dwars door alle parochiegrenzen heen…. het durven uitdragen dat Christen zijn wel degelijk zin heeft en deze wereld wat mooier kan maken…. geven het ‘geloofsgemeenschap-zijn anno nu” een nieuwe invulling. De nieuwe projecten die gestart worden voor eerste communie en vormsel, helder en fris materiaal waarin ook aandacht is voor na het feest. ’ Werkgroepen liturgie die de uitdagen aangaan om ‘wat ze altijd deden’ los te laten en nieuwe teksten en liederen zoeken om middels een orde van dienst, die meer eenheid in onze kerk brengt, mooie vieringen te maken. En wellicht nieuwe manieren van vieren vinden zonder tegelijk te denken in termen van Eucharistie en Communie. Of misschien wel op andere tijdstippen om andere en/of jongere generaties aan te spreken.

Dit alles willen wij als pastores team, en straks door middel van de Personele Unie, begeleiden en vormgeven, opdat het verhaal van Jezus Christus in al onze dorpen verder verteld – en gevierd – kan worden. Als dat op den duur niet meer in het eigen kerkhuis kan, dan zoeken we naar een huis waarin ‘de kerk’ die wij zijn, dat wel kan….

Pastoor Nico Knol.

Eerste Heilige Communie

Geplaatst op: 04 september 2014

De werkgroep Eerste Heilige Communie start ieder jaar in januari met een project ter voorbereiding op de Eerste Communie in het voorjaar.
Het project bestaat uit een ‘ouderdeel’ en een deel voor de kinderen. De werkgroep organiseert thema-avonden waarbij de ouders catechese krijgen en uitleg over de thema`s die aansluiten op de Eerste Communie. Van de ouders wordt hulp verwacht bij de diverse kindermiddagen die voor de communicantjes worden georganiseerd. De kinderen zullen o.a. een doopviering bijwonen, de liedjes oefenen die ze tijdens de viering met elkaar zullen zingen en krijgen een rondleiding door de kerk. Ze krijgen een ‘Communiemap’ met daarin verschillende themadelen. De bedoeling is dat de kinderen samen met hun ouders in de map werken en zich op die manier én door de kindermiddagen, voorbereiden op hun Eerste heilige Communie.

Contactpersoon: Judith Reus
T 0226453405

Kapellentocht 2014

Geplaatst op: 31 augustus 2014

Zondag 5 oktober ( 1e zondag van de Mariamaand ) a.s. is het weer zo ver. We gaan dan voor de 8e keer lopend vanaf de kapel uit Obdam naar de Mariakapel van Heiloo. Zoals jullie overal hebben kunnen lezen is pastoor Paul voor 17 weken aan boord op de van Speyk maar dat wil niet zeggen dat we de Kapellentocht niet meer gaan lopen. Wij willen deze mooie traditie graag voortzetten. Het inschrijfgeld ( bestemd voor koffie/thee/cake/versnapering onderweg/EHBO/bezemwagen enz.) is net als andere jaren hetzelfde gebleven n.l. € 8,00 graag vóór aanvang gepast betalen of afhalen op dinsdag-, donderdag-, en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur in het parochiecentrum. We vertrekken weer om 7.30 uur na de wegzending onder klokgelui. De route is 25 km. en loopt via het Schelpenpad –Oostdijk – Jan Glijnisweg – Huygendijk naar de Alkmaarse Poort aan de Omval voor een koffie/thee en cake stop. Daarna door de Boekelermeer, het viaduct over de A9 (rechts het AZ stadion) en het mooie wandelpad met de knotwilgen naar Nijenrode. Dan door het bos langs de Kattenberg en door het centrum van Heiloo naar de Mariakapel. Daar wordt u weer opgewacht met koffie of thee. Pastoor Fred Deen zal in de grote kapel om 13.30 uur de eucharistieviering verzorgen met medewerking van het koor Entre deux. Het thema is : met de rugzak op naar Heiloo. Deze pelgrimstocht/bedevaart is natuurlijk niet alleen voor parochianen uit Obdam, maar voor iedereen uit de regio Waterkant. Ook parochianen die met de fiets of auto naar de viering willen zijn natuurlijk van harte welkom. Vriendelijk verzoek aan de automobilisten om na de viering wandelaars mee terug te nemen naar Obdam. Wij hopen weer op een grote belangstelling, knap weer en een inspiratievolle tocht. Met vriendelijke groet Hans van ’t Hoff en Robert de Boer. Inl. Tel. 0226 452427

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Heilig vormsel

De Waterkant

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo