Samenwerking Marcusparochie en Victorparochie

Geplaatst op: 18 januari 2015

In de Evangelielezing op zondag 18 januari hoorden we hoe Simon een extra naam kreeg. Hij werd Petrus genoemd: dat betekent rots. Daarbij aansluitend deelden we aan het eind van de viering aan alle mensen een stukje rots uit. En daarbij zeiden we: ‘Ook jij bent een kei’ en ‘Je bent een rots om op te bouwen’. Moge de steentjes die mensen ontvangen hebben ons herinneren aan de opdracht om samen aan de toekomt te bouwen.

Twee parochies samen sterk
Niet ‘JIJ’ of ‘IK’ maar ‘WIJ
Samen gaan we aan het werk
We bouwen op elkaar als kei.

We vinden bij elkaar motivatie
Vol geloof en met vertrouwen
Een nieuwe bron van inspiratie
stevige stenen om op te bouwen.

Twee parochies samen kerk
Dat vieren we vandaag met trots.
Marcus en Victor samen sterk
Bouwend op elkaar als rots

Wijziging openingstijden secretariaat

Geplaatst op: 06 januari 2015

Het Parochiesecretariaat op donderdagmiddag is vanaf heden geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. U kunt op genoemde tijd terecht voor het opgeven van misintenties, het aanvragen van jubilea en andere zaken.

Fusie Obdam en Hensbroek

Geplaatst op: 06 januari 2015

Per 1 januari 2015 zijn de parochies van Henbroek/Wogmeer en Obdam een fusie aangegaan. Op diverse terreinen zal dit leiden tot meer samenwerking. Om deze gebeurtenis extra onder de aandacht te brengen zijn er twee speciale vieringen. Op zondag 18 januari heten we de parochianen van de Marcusparochie welkom in onze kerk. Hopelijk zijn er ook veel parochianen van Obdam aanwezig om onze nieuwe parochianen welkom te heten. Op zaterdag 31 januari is het omgekeerd: dan is Obdam in Hensbroek te gast. Die viering begint om 19.00 uur. Hopelijk bent u van de partij. De twee genoemde vieringen worden gezamenlijk voorbereid en zullen een soort twee-eenheid vormen. Graag tot ziens. Alleen samen kunnen we iets van de samenwerking maken.

Kerkbalans 2015

Geplaatst op: 05 december 2014

Wat betekent de kerk voor u?

Misschien is het de plek waar u getroost wordt als er verdriet is.
Of juist de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren
valt. Waar de leden bevraagd worden op hun motieven. Waar ze
geïnspireerd worden om voor anderen het goede te zoeken. Een
plek waar God wordt gezocht of gevonden. Een onmisbare pijler van
de samenleving.

Elk lid is onderdeel van die wereldwijde, veelzijdige gemeenschap.
Met elkaar houden we de kerk in stand. We steunen elkaar op
belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar
klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn goud waard

We kunnen die momenten echter niet verzilveren bij de bank.

Helaas, want de kerk kost geld. Het onderhoud van het kerkgebouw,
de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale projecten,
missionaire projecten, de jaarlijkse barbecue – allemaal kosten die
gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele
anderen welkom te heten. Daarom is er Kerkbalans.

Als u uw bijdrage schenkt aan Kerkbalans, geeft u niet alleen aan
uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de kerkbank, het kind
op de crèche, de twijfelende buurman in de straat en mensen
die hulp nodig hebben, dichtbij of ver weg. Vraag eens aan uw
kerkbestuurders waar zij het bedrag precies aan besteden. Door
betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap.
U geeft om door te geven.

U houdt uw kerk in balans.

De werkgroep Kerkbalans
van de St. Victorparochie.

Anja Koning Schouw 25 anja-koning@hetnet.nl
Niek de Boer Dorpsstraat 227 nj.deboer01@quicknet.nl
Ellen de Boer Hellemastraat 12 ellen.deboer@gmail.com
Annie Zwart Tjalk 42 w.zwart51@quicknet.nl

Vanaf de bestuurstafel van uw parochiebestuur

Geplaatst op: 02 december 2014

Er zijn vele zaken die ons bezig houden.
De laatste vergadering hebben we besloten om een urnenmuur te laten bouwen, langs het pad van de Mariakapel naar de begraafplaats, achter de kerk. We merken dat er steeds meer overleden parochianen worden gecremeerd en steeds minder begraven. Daarom willen wij tegemoet komen aan de vraag naar een mooie plek om de urn in bij te zetten.
Deze investering, die wij gaan doen met geld dat komt van de kerkenveiling, verdient zichzelf terug.
Wat ons ook bezighoudt, is de opvolging van pastor Paul. Gelukkig is hij na het varen nog een half jaar bij ons. Samen met de regio hebben we de vraag bij het bisdom neergelegd voor een pastor, die kan beginnen in de zomer van 2015.
Omdat de dirigent van het parochiekoor stopt per 1 januari, zijn wij met het bestuur van het parochiekoor in gesprek over een nieuwe dirigent.
Wij vinden het parochiekoor heel waardevol voor onze kerk en zijn daarom bereid ook de nieuwe dirigent voor zijn werk te betalen, al heeft de parochie wel te maken met een terugloop van inkomsten. We zullen de uitgaven daarop moeten aanpassen.
De werkgroep die het 125-jarig bestaan van de kerk voorbereidt, is al hard aan de slag gegaan om een heel mooi programma in elkaar te zetten.

Win Bijman, vicevoorzitter

NIEUWS UIT DE ‘WATERKANT’

Geplaatst op: 16 oktober 2014

• Een Personele Unie in wording.
De parochiebesturen van onze parochies zijn bezig om een huishoudelijk reglement op te stellen voor de Personele Unie. Een Personele Unie is een bestuurlijk samenwerking tussen parochies. De parochies kunnen zo als zelfstandige eenheid blijven bestaan (met alle rechten en plichten maar ook met de eigen financiën en eigendommen) maar het aansturen van deze parochies kan dan centraal worden georganiseerd. Met name voor de ontwikkeling van het pastoraat is dat in onze regio noodzakelijk. Met een minder wordend aantal pastores, maar ook minder vrijwilligers die een duurzame taak op zich kunnen nemen is het belangrijk om krachten de bundelen. Momenteel zijn de samenwerkende parochiebesturen bezig nieuwe leden te zoeken voor het regiobestuur dat de Personele Unie verder vorm zal geven en worden de afspraken over hoe wij met elkaar willen omgaan steeds duidelijker. Ik kan u vertellen dat de besturen goed, kritisch en betrokken op elkaar dit proces vorm geven.

• Parochiebesturen en PCI’s en de realiteit
De parochiebesturen van Zuidermeer en Hensbroek hebben op tijd ingezien dat zij hun taak niet langer meer kunnen uitoefenen vanwege een tekort aan mensenkracht in hun parochies. Door de parochie onder te brengen bij een buurt parochie, kan de eigen kerk open blijven, blijft de pastorale zorg gewaarborgd en kunnen werkgroepen die nog wel sterk genoeg zijn doorgaan. Dit is ook het geval met sommige PCI’s … (Parochiële Charitas Instelling) en ook daar worden acties ondernomen om door samenwerking of een fusie met een buurt PCI te zorgen dat er aandacht blijft voor hen die in nood zitten.

• Samenwerking in het pastoraat, meer eenheid…
Onlangs zijn de voorgangers en werkgroepen die woord- en communievieringen verzorgen en de werkgroepen die de eerste Communie en het Vormsel organiseren bij elkaar geweest onder leiding van Tineke de Boer, Anne-Marie van Straaten en Ariejan Kuin. Tijdens de bijeenkomst van de vormselwerkgroepen is besloten om in onze regio naar één nieuw project over te gaan: ‘in vuur en vlam’. Zo kunnen deze werkgroepen en pastores ervoor zorgen dat er in elke parochie jongeren gevormd kunnen worden, ook al is er in betreffende parochie geen eigen werkgroep meer. Ditzelfde geldt ook voor de Eerste Communie. Ook hier starten we met een nieuw project welke wat meer gefaseerd zal worden ingevoerd omdat niet elke parochie volgend jaar een eerste communieviering zal hebben.
Dan de ontwikkeling op het gebied van de woord- en communievieringen. Pastores en ook de parochievoorgangers zullen steeds meer regionaal voorgaan. Daarom is het belangrijk dat de orde van dienst op elkaar wordt afgestemd. Al eerder is deze ontwikkeling in gang gezet voor de viering van de Eucharistie. Het is de bedoeling dat met ingang van de Advent de orden van dienst voor zowel de woord- en communieviering als de Eucharistieviering in de hele regio gelijk zijn.

• Tegengeluiden
‘Dit wordt eenheidsworst’, ‘dit komt weer van bovenaf’, ’t wordt ons opgelegd’, ‘we moeten terug naar vroeger’. Dat zijn zo wat van de reacties die wij ook krijgen op onze plannen. Wij proberen op allerlei manieren mensen mee te nemen in de ontwikkelingen. Zo waren er bijvoorbeeld in het afgelopen jaar 9 avonden rondom de orde van dienst en de ontwikkeling van de Eucharistieviering en woord- gebed en communieviering waaraan iedereen, die in de liturgie actief is, kon deelnemen. Velen hebben dankbaar gebruik gemaakt van die bijeenkomsten en hebben de orde van dienst daarmee kunnen mee helpen ontwikkelen. Samenwerking is van groot belang en soms moet je daarvoor ‘zo doen we het al 25 jaar’ loslaten en meegaan in de nieuwe ontwikkelingen. Zo proberen wij u ook met deze publicaties mee te nemen in de bestuurlijke- en pastorale ontwikkelingen in onze regio.

• Parochie anno nu
We weten allemaal dat een parochie van nu anders functioneert dan een parochie zoals die 20 jaar geleden bestond. Het is geen bolwerk meer van eigen identiteit waarin sociale controle een belangrijk element was. Steeds meer mensen gaan ‘de buurt op’ naar een kerk waar een liturgie gevierd wordt die hen aanspreekt, waar activiteiten zijn die gelovigen van nu uitdagen en prikkelen hun geloofsleven vorm te geven. Steeds minder kunnen onze parochies het hele pastorale programma bieden zoals ze dat vroeger konden. Als ik tijdens de vieringen zie hoe de samenstelling van de kerkgangers is, dan vraag ik me af hoeveel kerken er over 6 jaar nog open kunnen blijven. Misschien is er nog geld genoeg, maar als je geen mensen hebt die naar de kerk gaan, geen genoeg parochievoorgangers of pastores hebt,…tja.

• nieuwe geluiden….
Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. Er zijn nog een heel aantal parochies waar mensen blijven samen komen en er wel uitdagend en ‘bij de tijd’ werk wordt gemaakt van het geloof. Deels heeft dit te maken met vrijwilligers die de uitdagingen van deze tijd durven aanpakken, de oude gebaande paden loslaten en ‘out of the box’ durven denken. Niet dat dit altijd bijeenkomsten zijn op liturgisch gebied. Kijk maar naar het jongerenwerk Provider je ziet ze niet in de kerkdiensten, maar wel werken ze vanuit onze kerken en doen ze wat met hun geloof. Of naar de Taizéviering of bijeenkomst van ‘op Roet’….Meer dan ooit zijn we ons bewust dat ‘kerk zijn’ anno 2014 meer is dan alleen liturgie. Juist wat er door de week gebeurd en de verbinding die we zoeken met elkaar, dwars door alle parochiegrenzen heen…. het durven uitdragen dat Christen zijn wel degelijk zin heeft en deze wereld wat mooier kan maken…. geven het ‘geloofsgemeenschap-zijn anno nu” een nieuwe invulling. De nieuwe projecten die gestart worden voor eerste communie en vormsel, helder en fris materiaal waarin ook aandacht is voor na het feest. ’ Werkgroepen liturgie die de uitdagen aangaan om ‘wat ze altijd deden’ los te laten en nieuwe teksten en liederen zoeken om middels een orde van dienst, die meer eenheid in onze kerk brengt, mooie vieringen te maken. En wellicht nieuwe manieren van vieren vinden zonder tegelijk te denken in termen van Eucharistie en Communie. Of misschien wel op andere tijdstippen om andere en/of jongere generaties aan te spreken.

Dit alles willen wij als pastores team, en straks door middel van de Personele Unie, begeleiden en vormgeven, opdat het verhaal van Jezus Christus in al onze dorpen verder verteld – en gevierd – kan worden. Als dat op den duur niet meer in het eigen kerkhuis kan, dan zoeken we naar een huis waarin ‘de kerk’ die wij zijn, dat wel kan….

Pastoor Nico Knol.

Eerste Heilige Communie

Geplaatst op: 04 september 2014

De werkgroep Eerste Heilige Communie start ieder jaar in januari met een project ter voorbereiding op de Eerste Communie in het voorjaar.
Het project bestaat uit een ‘ouderdeel’ en een deel voor de kinderen. De werkgroep organiseert thema-avonden waarbij de ouders catechese krijgen en uitleg over de thema`s die aansluiten op de Eerste Communie. Van de ouders wordt hulp verwacht bij de diverse kindermiddagen die voor de communicantjes worden georganiseerd. De kinderen zullen o.a. een doopviering bijwonen, de liedjes oefenen die ze tijdens de viering met elkaar zullen zingen en krijgen een rondleiding door de kerk. Ze krijgen een ‘Communiemap’ met daarin verschillende themadelen. De bedoeling is dat de kinderen samen met hun ouders in de map werken en zich op die manier én door de kindermiddagen, voorbereiden op hun Eerste heilige Communie.

Contactpersoon: Judith Reus
T 0226453405

Van de Pater

Geplaatst op: 18 augustus 2014

Een eerste verslag vanaf de Zr.Ms.Van Speijk. Het was een ander vertrek dan vorig jaar: ik werd niet door familie op de kade uitgezwaaid. Vanwege een uitvaart van een commandant van de Marine – op zondagmiddag – werd ik met een helikopter ingevlogen. Mijn ouders brachten me weg naar Marine Vliegkamp ‘De Kooy’. Daar zeiden we ‘Tot in december!’. Dat zei ik ook tegen de aanwezigen bij de uitzwaaiviering ’s morgens in de kerk. Fijn om voor te mogen gaan in een goed gevulde kerk, met parochianen, familie en vrienden. En met verzorgde zang van het Parochiekoor. Ik zal deze manier van vieren missen de komende tijd. Aan boord houd ik ‘bezinningsdiensten’. Zondag 17 augustus zei ik in de eerste bezinningsdienst tegen mijn gehoor: ‘Doel van de missie is antipiraterij in de wateren rondom Somalië. Maar er zouden zomaar andere doelstellingen bij kunnen komen. De wereld ziet er anders uit dan vorig jaar, toen we hier ook waren. Dat maakt de missie anders. De samenstelling van de bemanning is ook anders dan vorig jaar. We hebben een nieuwe commandant; een groot deel van de vaste bemanning is gewisseld; er zijn andere mariniers mee; we hebben dit keer ook een helikopter mee en de daarbij behorende mensen’.
De eerste twee weken van de reis werden we door externe trainers op de missie voorbereid. Ze sliepen op de Zr.Ms.Amsterdam. ’s Morgens en ’s avonds werden de trainers met een rubberboot overgezet. Bij dat team zat ook een dominee. Het is een zeer ervaren collega. Ik heb een paar leuke tips van hem gekregen.
De eerste dag was het even wennen, maar vanaf dag twee voelde ik me weer helemaal thuis aan boord van de Van Speijk. Ik geniet van de ontmoetingen met mensen, van de regelmaat van de dagen en van het lekkere weer. Natuurlijk mis ik Obdam en thuis. Maar gelukkig blijven we op deze manier met elkaar verbonden.

Terugblik op het afgelopen pastoraal jaar

Geplaatst op: 07 juli 2014

Het pastoraal jaar loopt net als een schooljaar van augustus tot en met juni. En ook de kerk houdt een soort ‘grote vakantie’. Dat wil zeggen dat de werkgroepen even niet vergaderen en de koren niet repeteren. Terugkijkend op het afgelopen jaar kan ik niet anders dan mijn waardering uitspreken voor onze Sint Victorparochie. Ik was veel weg. Toch zijn alle activiteiten opgepakt en doorgegaan. Er is pastorale zorg besteed aan zieken en mensen die een dierbare verloren. Er is liturgie gevierd op donderdagmorgen en in het weekend. De kinderen en jongeren werden voorbereid op Eerste Communie en Vormsel. Doopouders werden op de doop van hun kindje voorbereid. Er werd gewerkt in en om de kerk. Er werd voor financiele draagkracht gezorgd door de werkgroep kerkbalans en de Kerkenveiling. Voor het secretariaat werd een nieuwe kracht gevonden. Een bijzonder moment was de ingebruikname van het nieuwe toiletgebouw in oktober 2013. Het is een aanwinst voor onze kerk. Een hoogtepunt voor mijzelf was de presentatie van mijn gedichtbundel. Al met al is er weer veel gebeurd en veel gedaan. Hulde!
Op regionaal vlak is er veel gepraat over verdergaande samenwerking. Het is één van de zaken waar het parochiebestuur mee te maken kreeg. Dit naast hun vele concrete taken binnen onze eigen parochie. Het bestuur wacht komend jaar een extra inspanning om de parochie voor te bereiden op mijn vertrek, op grotere zelfredzaamheid en verdere regionale samenwerking. Ik zal mijn best doen aan die processen mijn bijdrage te leveren. Nu is het eerst ‘vakantie’. Wat dat laatste woord betreft: ook al staan de activiteiten nu even op een lager pitje, de kerk blijft open en de pastorale zorg gaat door.

Van de bestuurstafel

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 8 mei stond er een bericht in het Noord Hollands Dagblad dat pastor Paul onze Sint Victor parochie in de zomer van 2015 gaat verlaten. Hem wacht een werkplek op Aruba. Natuurlijk gunnen we Paul deze stap in zijn carrière van harte. Dat neemt niet weg dat we Paul enorm gaan missen. Zijn drijvende kracht en niet aflatende enthousiasme zal een gat achterlaten in onze parochie. Gelukkig is Paul voorlopig nog actief in onze parochie. Met de regio en het bisdom gaan we in overleg hoe we na de zomer van 2015 verder gaan.
Als bestuur zijn wij ook druk met de financiën van de parochie. We zien helaas de inkomsten toch wat terug lopen terwijl de kosten toenemen. Gelukkig hebben we voor het onderhoud de kerkenveiling gelden, daarvoor hartelijk dank. Met het geld van de kerkenveiling en de opbrengst van de gedichtenbundel van Paul is ook de toiletruimte betaald. Dat neemt niet weg dat de exploitatie zelf sluitend moet blijven en daarom kijken we waar we op kunnen bezuinigen.
Over beide onderwerpen en ook de verdergaande samenwerking in de regio zal ik u in de toekomst blijven informeren.

Win Bijman, vicevoorzitter Sint Victor parochie

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo