Van de Pater

Geplaatst op: 18 augustus 2014

Een eerste verslag vanaf de Zr.Ms.Van Speijk. Het was een ander vertrek dan vorig jaar: ik werd niet door familie op de kade uitgezwaaid. Vanwege een uitvaart van een commandant van de Marine – op zondagmiddag – werd ik met een helikopter ingevlogen. Mijn ouders brachten me weg naar Marine Vliegkamp ‘De Kooy’. Daar zeiden we ‘Tot in december!’. Dat zei ik ook tegen de aanwezigen bij de uitzwaaiviering ’s morgens in de kerk. Fijn om voor te mogen gaan in een goed gevulde kerk, met parochianen, familie en vrienden. En met verzorgde zang van het Parochiekoor. Ik zal deze manier van vieren missen de komende tijd. Aan boord houd ik ‘bezinningsdiensten’. Zondag 17 augustus zei ik in de eerste bezinningsdienst tegen mijn gehoor: ‘Doel van de missie is antipiraterij in de wateren rondom Somalië. Maar er zouden zomaar andere doelstellingen bij kunnen komen. De wereld ziet er anders uit dan vorig jaar, toen we hier ook waren. Dat maakt de missie anders. De samenstelling van de bemanning is ook anders dan vorig jaar. We hebben een nieuwe commandant; een groot deel van de vaste bemanning is gewisseld; er zijn andere mariniers mee; we hebben dit keer ook een helikopter mee en de daarbij behorende mensen’.
De eerste twee weken van de reis werden we door externe trainers op de missie voorbereid. Ze sliepen op de Zr.Ms.Amsterdam. ’s Morgens en ’s avonds werden de trainers met een rubberboot overgezet. Bij dat team zat ook een dominee. Het is een zeer ervaren collega. Ik heb een paar leuke tips van hem gekregen.
De eerste dag was het even wennen, maar vanaf dag twee voelde ik me weer helemaal thuis aan boord van de Van Speijk. Ik geniet van de ontmoetingen met mensen, van de regelmaat van de dagen en van het lekkere weer. Natuurlijk mis ik Obdam en thuis. Maar gelukkig blijven we op deze manier met elkaar verbonden.

Terugblik op het afgelopen pastoraal jaar

Geplaatst op: 07 juli 2014

Het pastoraal jaar loopt net als een schooljaar van augustus tot en met juni. En ook de kerk houdt een soort ‘grote vakantie’. Dat wil zeggen dat de werkgroepen even niet vergaderen en de koren niet repeteren. Terugkijkend op het afgelopen jaar kan ik niet anders dan mijn waardering uitspreken voor onze Sint Victorparochie. Ik was veel weg. Toch zijn alle activiteiten opgepakt en doorgegaan. Er is pastorale zorg besteed aan zieken en mensen die een dierbare verloren. Er is liturgie gevierd op donderdagmorgen en in het weekend. De kinderen en jongeren werden voorbereid op Eerste Communie en Vormsel. Doopouders werden op de doop van hun kindje voorbereid. Er werd gewerkt in en om de kerk. Er werd voor financiele draagkracht gezorgd door de werkgroep kerkbalans en de Kerkenveiling. Voor het secretariaat werd een nieuwe kracht gevonden. Een bijzonder moment was de ingebruikname van het nieuwe toiletgebouw in oktober 2013. Het is een aanwinst voor onze kerk. Een hoogtepunt voor mijzelf was de presentatie van mijn gedichtbundel. Al met al is er weer veel gebeurd en veel gedaan. Hulde!
Op regionaal vlak is er veel gepraat over verdergaande samenwerking. Het is één van de zaken waar het parochiebestuur mee te maken kreeg. Dit naast hun vele concrete taken binnen onze eigen parochie. Het bestuur wacht komend jaar een extra inspanning om de parochie voor te bereiden op mijn vertrek, op grotere zelfredzaamheid en verdere regionale samenwerking. Ik zal mijn best doen aan die processen mijn bijdrage te leveren. Nu is het eerst ‘vakantie’. Wat dat laatste woord betreft: ook al staan de activiteiten nu even op een lager pitje, de kerk blijft open en de pastorale zorg gaat door.

Van de bestuurstafel

Geplaatst op: 14 mei 2014

Op 8 mei stond er een bericht in het Noord Hollands Dagblad dat pastor Paul onze Sint Victor parochie in de zomer van 2015 gaat verlaten. Hem wacht een werkplek op Aruba. Natuurlijk gunnen we Paul deze stap in zijn carrière van harte. Dat neemt niet weg dat we Paul enorm gaan missen. Zijn drijvende kracht en niet aflatende enthousiasme zal een gat achterlaten in onze parochie. Gelukkig is Paul voorlopig nog actief in onze parochie. Met de regio en het bisdom gaan we in overleg hoe we na de zomer van 2015 verder gaan.
Als bestuur zijn wij ook druk met de financiën van de parochie. We zien helaas de inkomsten toch wat terug lopen terwijl de kosten toenemen. Gelukkig hebben we voor het onderhoud de kerkenveiling gelden, daarvoor hartelijk dank. Met het geld van de kerkenveiling en de opbrengst van de gedichtenbundel van Paul is ook de toiletruimte betaald. Dat neemt niet weg dat de exploitatie zelf sluitend moet blijven en daarom kijken we waar we op kunnen bezuinigen.
Over beide onderwerpen en ook de verdergaande samenwerking in de regio zal ik u in de toekomst blijven informeren.

Win Bijman, vicevoorzitter Sint Victor parochie

Nieuws uit regio 'De Waterkant'

Geplaatst op: 28 april 2014

In onze kerkelijke regio ‘de Waterkant’ (Ursem, Hensbroek, Zuidermeer, Spierdijk, De Goorn, Spanbroek, Obdam, de Weere en Hoogwoud) beginnen steeds meer concrete tekenen van samenwerking zichtbaar te worden. Aan de ene kant is deze samenwerking ingegeven door het idee ‘samen staan wij sterk’ , maar we worden er ook toe gedwongen door het ontbreken van mensen die een stukje van het pastoraat op zich willen nemen. Ook het minder wordende aantal pastores dwingt tot meer samenwerking.

Zo was het noodzakelijk voor de parochiebesturen van Zuidermeer en Spierdijk om de knoop door te hakken. Er werden niet genoeg nieuwe bestuursleden gevonden voor het bestuur van de Zuidermeer. Door samenwerking met Spierdijk ontstond het idee om een nieuw bestuur te vormen voor Spierdijk en Zuidermeer samen. Een Personele Unie van 2 parochies. Zo blijven beide kerken open, blijven er vieringen mogelijk en blijft er pastorale zorg, in de breedste zin, aanwezig. Niet alleen bestuurlijk zijn deze parochies samen, ook op het gebied van de Eerste Heilige Communie, Vormsel en nog heel wat andere gebieden is er samenwerking….

In de parochies van Spanbroek, Hoogwoud en De Weere is er samenwerking op het gebied van Vormsel en Eerste Heilige Communie. Door samenwerking is het mogelijk om in alle drie de dorpen kinderen en jongeren voor te bereiden op deze belangrijke stappen in hun leven….ook als er in een van de parochies geen werkgroep meer aanwezig is….

De parochie van Hensbroek staat voor een beslissend moment in haar bestaan. Er is door het parochiebestuur, ondersteund door de parochie zelf, gekozen om een fusie aan te gaan met een andere parochie. Er zijn gesprekken gaande met Ursem en Obdam. Feitelijk betekent dit, dat de parochie van Hensbroek zal worden opgeheven maar dat het kerkgebouw van de H.Marcus voorlopig blijft bestaan. Ook blijven er vieringen gehouden worden en blijft de pastorale zorg aanwezig.

De voorbereiding op het huwelijk gebeurt regionaal alsook het jongerenwerk van Provider. Het wordt ondersteund door onze parochies.
Regionaal werd ook de cursus Liturgie – op 3 plaatsen – aangeboden. In totaal hebben zo’n 28 mensen deelgenomen aan deze cursus. Het betrof een verdieping in onze liturgie en haar geschiedenis, maar ook werd gekeken hoe ze nu gevierd wordt…of gevierd zou kunnen worden. Met de opmerkingen uit deze cursus hebben de pastores van onze regio voor zowel voor Eucharistievieringen als Communievieringen en voor uitvaarten een aangepaste orde van dienst gemaakt. Omdat er steeds meer uitwisseling van voorgangers zal gaan plaatsvinden is het belangrijk om de orden van dienst zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Niet dat wij voor “eenheidsworst” zijn, maar het is fijn als je als voorganger je niet steeds hoeft af te vragen ‘hoe gaat het hier ook al weer’? De pastores hopen dat dit met de Advent dit jaar geregeld is.

In januari hebben onze pastores een studiedag gehouden in de Abdij van Egmond in verband met de nabije toekomst. Onze regio heeft recht op 4 fte (voltijd pastores). Hoe gaan die straks het pastoraat verzorgen op 9 kerkplekken ?
Besturen mogen dan samenwerken, er blijven wel 9 kerken open, 9 geloofsgemeenschappen, hoe groot of hoe klein ze ook zijn. De pastores hebben aangegeven welke vorm van bestuurlijke samenwerking zij graag gerealiseerd zouden zien en hoe zij hun aandacht zo goed mogelijk kunnen verdelen.

Bestuurlijk proberen we een lijn te vinden waardoor ook hier meer samenwerking van de grond komt en de werkbaarheid van het geheel eenvoudiger wordt. Duidelijk is dat wij in onze parochies een grote mate van ‘eigenheid’ willen houden, zelfredzaamheid… Echter door het wegvallen van vrijwilligers en het steeds moeizamer vinden van nieuwe mensen, die voor langere tijd een taak op zich willen nemen, wordt het “zelfstandig” opereren, moeilijk. Mensen zijn wel bereid om voor kortere tijd iets te doen , maar voor langere tijd en dan ook nog wekelijks…… hulde aan hen die dit wel doen !

Er gebeurt dus veel in de regio, veel van wat u niet altijd ziet, veel ook waar u niet direct iets van zult merken. Pas als er vieringen gaan uitvallen of als van- zelfsprekende zaken niet meer worden gedaan omdat er geen eigen pastor meer in de buurt is, dan gaat u merken dat er veranderingen gaande zijn.

Tot zover…
pastor Nico Knol.

Pasen 2014

Geplaatst op: 28 april 2014

Pasen gaat over de zware steen die was weggerold bij het graf. Soms liggen er stenen op onze levensweg die te groot lijken om een weg vooruit mogelijk te maken. Pasen betekent niet berusten in die versperring, maar de doodlopende weg weer begaanbaar maken. Daarbij aansluitend vond ik een gedachte in het boek ‘Een handvol verhalen’ (pag.203): ‘Bijbels gesproken is het niet beslissend of we het altijd halen, maar of we het al dan niet opgeven. Of om een oude gelijkenis te gebruiken: onze geblokkeerdheid lijkt op een groot rotsblok op de weg, dat de doorgang belemmert. De koning geeft bevel het rotsblok te verwijderen, maar de mensen zeggen: ‘Heer, het blok is zo groot en zwaar, het gaat onze krachten te boven om het weg te slepen’. Daarop antwoordt de koning: ‘Hakken jullie er dan in elk geval een klein stukje af; dan zal ik komen en het hele rotsblok verwijderen’.

Ik ging mijn weg
van jongs af aan
en zomaar ineens
kwam ik stil te staan.

Ik kon niet verder.
De steen was groot.
Ik wilde wel, maar
de weg liep dood.

Tot dat ene moment
toen iemand zei:
‘Ik help jou, vriend,
dit redden wij!’

Dat is voor mij Pasen:
toen ik niet meer kon
was er een weg vooruit
ergens over de horizon …

Beste mensen

Geplaatst op: 20 januari 2014

Twee zondag achter elkaar hoorden we over de doop van Jezus in de rivier de Jordaan. De Geest daalde als een duif uit de hemel neer. Waar de goede Geest van God aan het werk is, daar komt een stukje van de hemel op aarde. En dat te herkennen, is niet zozeer zien met je ogen, maar voelen met je hart. Dan maakt je hart een sprongetje. Het overkwam mij zondag 12 januari. Samen met ons koor Sing@Victor verzorgde ik een viering in de grote kerk van Beverwijk. Het werd een mooie viering. Er gebeurde iets. De geest was voelbaar. Het koor is er nog vol van. Er staat 20 seconden van hun zingen op Youtube. De leden stuurden elkaar het filmpje door. Het bevestigde het goede gevoel dat ze die morgen hadden gehad. En toen de journalist van het Noordhollands Dagblad mij na de viering interviewde was het eerste dat ik zei ‘Dit is echt kicken’. Dat stond ook als kop boven het artikel in het Kennemer Dagblad. Misschien een beetje populair taalgebruik. Maar hier gaat het wel om: de geest die voelbaar is. En als dat gebeurt, dan geeft dat een kick. Wat zijn we rijk met onze koren die met hun zang en muziek een goede sfeer scheppen waarin de boodschap van vertrouwen en bemoediging steeds weer mag klinken.

Tarieven 2014

Geplaatst op: 15 januari 2014

Viering zonder kerkkoor
€ 240,=
Viering met kerkkoor
€ 300,=
Jubilea in weekendviering
€ 80,= voor koor € 35,= extra

Condoleance in kerk
€ 100,=
Avondwake zonder koor
€ 100,=
Avondwake met koor
€ 150,=
Doop zonder koor
€ 25,=
Doop met koor
€ 50,=
Verhuur kerkruimte
€ 250,= met collecte
Verhuur kerkruimte
€ 450,= zonder collecte
Misintentie
€ 7,50

Ken uw straat-viering

Geplaatst op: 09 januari 2014

Achter in de kerk hangt een blauw straatnaambordje met als tekst ‘125 jaar Sint Victor kerk’. In 2016 en 2017 vieren we het 125-jarig bestaan van het huidige kerkgebouw. In aanloop daar naartoe organiseren we straatvieringen. Veringen in de kerk verzorgd door groepen straten. Op zaterdag 25 januari wordt de viering verzorgd door mensen van de Burg.De Boerlaan, ACBleijsstraat, Burg.De Nijsplein, Van Wassenaerstraat en Poststraat. Muzikale bewoners zingen en maken muziek. Zeer de moeite waard, niet alleen voor bewoners uit genoemde straten maar voor iedereen. Ook zal aan de hand van een presentatie verteld worden wie de mensen achter de straatnamen waren. Een interessant stukje geschiedenis van ons dorp.

Een gezegend 2014

Geplaatst op: 09 januari 2014

Ooit vroeg een juffrouw aan de klas ‘wat wil je later worden?’. Eén jochie antwoordde: ‘Ik wil Paus worden. Daar is er maar één van. Dan heb je geen last van concurrentie’. Daar heeft hij gelijk in. Toch was 2013 het jaar waarop we voor ons gevoel twee Pausen hadden. De oude was net gestopt en de nieuwe was net gekozen. En er vond een bijzondere ontmoeting plaats: Paus Franciscus gaf voormalig Paus Benedictus een hand. Een historische handdruk. Net zoals de handdruk bij het afscheid van Nelson Mandela: president Obama reikte de hand naar Raoul Castro, de leider van Cuba. En het mooie was: een paar weken later sprak Castro mildere woorden over de Verenigde Staten. De handdruk bracht het tot stand.
Dichter bij huis was 2013 ook een jaar waarin handen op bijzondere momenten een rol speelden. We beleefden na 33 jaar een troonswisseling. Koningin Beatrix zette een handtekening waarmee ze afstand deed van de troon. En Willem Alexander aanvaardde het koningschap door zijn rechterhand in de lucht te steken en de eed af te leggen. ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Voor Koning Willem Alexander een nieuw begin. Voor Prinses Beatrix een periode van loslaten. En toen moest het zwaarste moment nog komen: het overlijden van Friso. Handen van een moeder die de handen van haar zoon niet meer vast kunnen pakken. Een echtgenote die haar man verliest; kinderen hun vader. We maakten het ook mee in onze parochie mee. We staan in het leven soms met lege handen.
Durven we die lege handen op te heffen en vol vertrouwen te zeggen: ‘God, hier ben ik. Wilt u voor mij zorgen? Ik heb u nodig’. En op het moment dat we dat vragen – met open handen – reikt God ons zijn hand. Aan dat vertrouwen houd ik vast. En aan het vertrouwen dat mensen elkaar in 2014 ook de hand zullen reiken. Niet alleen wereldleiders of pausen, maar gewone mensen zoals u en ik. Houdt vast aan elkaar. Juist als loslaten zwaar valt.

Gedichtenbundel bestellen

Geplaatst op: 22 november 2013

In de afgelopen jaren maakte pastor Paul voor diverse gelegenheden gedichten. Bij het afscheid van parochianen, bij bijzondere vieringen in de kerk, maar ook in zijn nieuwe functie aan boord van de Zr.Ms.Van Speijk. Een bloemlezing uit zijn gedichten is samengebracht in een bundel, getiteld ‘Dichter voor mensen én dichter bij Hem’. Ieder gedicht gaat vergezeld van unieke foto’s die aanleiding geven tot mijmering en overdenking. De gedichtenbundel kost €9,50 en is te verkrijgen na afloop van iedere viering in de Sint Victorkerk te Obdam (zie voor de agenda van de vieringen www.sintvictorparochie.nl). Ook is een bestelling te plaatsen door een mail te sturen naar pastoorpaul@sintvictorparochie.nl (buiten Obdam wordt €2,50 porto gerekend).

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Agenda

De Waterkant

Heilig vormsel

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo