Jubileumboek 'De kerk dat zijn wij'

Geplaatst op: 28 augustus 2015

Tijdens de afscheidsviering van pastor Paul werd de flyer uitgedeeld over ons jubileumboek. Op deze manier heeft u al een beetje kennis kunnen maken met het boek. Op dit moment wordt er achter de schermen hard aan gewerkt om er een prachtig boek van te maken. Veel herinneringen van jong tot oud worden erin verwerkt. Maar ook mooie foto’s waarop vele Obdammers zijn te zien, krijgen een plekje in het boek.
Meerdere keren is gevraagd waar en wanneer het boek te bestellen is. Op de site www.sintvictorparochie.nl/125jaar wordt u op de hoogte gehouden. Het is de bedoeling dat het boek met de start van het jubileumjaar in april 2016 wordt aangeboden, maar voor die tijd krijgt u de gelegenheid om wat kleine stukjes in te zien via de site. Maar natuurlijk houden we u ook via De Rotonde op de hoogte.

De toren wordt opgeknapt

Geplaatst op: 28 augustus 2015

Waarschijnlijk is het niet onopgemerkt gebleven, maar afgelopen maandag is gestart met het groot onderhoud van het bovenste gedeelte van de toren van onze St.Victorkerk.
Elk jaar inspecteert Monumentenzorg de staat van ons cultureel erfgoed, dat wil zeggen de kerk met zijn bijgebouwen. Hierna geven zij advies en plan van aanpak, wat is urgent en welk onderhoud kan nog even wachten. Al enige tijd deed de verlichting van de kerkklok het aan verschillende kanten niet meer goed, maar dat was niet het enige. Ook het voegwerk was op verschillende plekken niet in orde, sommige stenen lagen los! Met een hoogwerker werd eerst alles met de hoge drukspuit gereinigd en daarna opnieuw gevoegd. Bij de luiken moet hout worden vervangen en weer worden geschilderd. Gelukkig heeft Jan Beentjes, als onze technische man, alles goed gepland samen met mensen uit onze eigen middenstand. Dus als we volgend jaar ons 125 jarig jubileum vieren, staat de St. Victor er in al zijn glorie te pronken.

Een nieuwe start

Geplaatst op: 13 augustus 2015

Na een heerlijke periode van vakantie vieren en uitrusten, gaan we er nu weer vol tegenaan. Met onze parochie activiteiten gaan we door op de weg die we zijn ingeslagen; samenwerken met Hensbroek en regio De Waterkant.
Ook voor onze nieuwe pastor begint hier een nieuwe start. Per 1 september is pastor Bert Glorie verbonden aan regio De Waterkant en heeft hij de pastorie van Obdam als ‘thuisbasis’.
De bovenverdieping van de pastorie is schoongemaakt en waar nodig opgeknapt, zodat we hem gastvrij kunnen ontvangen. Bert heeft aangegeven, dat hij graag als pastor Bert aangesproken wil worden. Op zondag 20 september gaat pastor Bert voor het eerst voor samen met pastoor Nico Knol tijdens de viering met het parochiekoor. Voor die tijd is pastor Bert al regelmatig hier in Obdam om wegwijs te worden. Samen met de therapeut verkent hij de omgeving, kerk en pastorie. Wij wensen pastor Bert een hele fijne, vruchtbare en inspirerende periode toe bij zijn werkzaamheden hier in de St. Victorparochie.

Begraafplaats

Geplaatst op: 10 augustus 2015

Achter de kerk bevindt zich de begraafplaats met graven, een urnenveld en een urnenmuur. De aanleg van het urnenveld en de urnenmuur is een gevolg van toenemende vraag. Het aantal mensen dat ervoor kiest na hun overlijden gecremeerd te worden groeit. De urnenmuur is op 21 juni 2015 ingezegend door pastor Paul en staat perfect passend bij het Mariakapelletje dat, enkele jaren geleden al, door vrijwilligers is gebouwd. Als je ziet hoeveel kaarsjes daar worden opgestoken in betrekkelijke anonimiteit, dat is ongekend. Het kerkbezoek loopt terug, ook bij ons, maar de behoefte om eventjes tot rust te komen in de kapel of op het kerkhof neemt toe.
Op de aloude begraafplaats is begraven niet meer mogelijk, alle plaatsen zijn benut. Uitzondering hierop zijn nog enkele familiegraven waar het nog mogelijk is om een kist bij te plaatsen. Bijzetting van een urn in een bestaand graf is wel mogelijk. Aan de linker voorzijde van de begraafplaats is een urnenveld, hier zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Direct achter het kerkgebouw komt een nieuw urnenveld, deze wordt ingericht voor het bijzetten van urnen in kelders. Deze kelders komen ondergronds en worden afgesloten met een bovengrondse gedenkplaat naar eigen keuze.
In de Parochietuin is een urnenmuur ingericht voor het bijzetten van een urn in een nis. De aanwezige zwarte hardstenen sluitplaat kan worden voorzien van eigen tekst. De urnengraven en nissen in de urnenmuur worden uitgegeven voor een periode van twintig of dertig jaar. Deze periode kan telkens worden verlengd met een periode van tien jaar tegen het dan geldende tarief. In de urnengraven en nissen is maximaal plaats voor twee urnen.
De begraafplaats behoort tot de Sint Victor Parochie en valt onder de eindverantwoordelijkheid van deze Parochie. Het beheer wordt uitgevoerd door Peter Wortel (0226-451277) en Jan Beentjes (06-21876113). Het onderhoud wordt verzorgd door vrijwilligers.
Contact mogelijkheden voor meer informatie :
bellen met een van de beheerders
mailen naar info@sintvictorparochie.nl
langs komen op het secretariaat (Pastorie), iedere donderdagmiddag van 14 tot 16 uur

Nieuws uit regio ‘De Waterkant’

Geplaatst op: 30 juli 2015

De Parochie van Hoogwoud heeft haar jubeljaar afgesloten met een zogeheten: Pontificale Eucharistieviering, een rijke viering met alles d’r op en d’r aan. Een jaar waarin heel veel werk verzet is door de jubileumcommissie en de vele parochianen die hieraan hebben meegewerkt…
De parochie van Obdam nam afscheid van haar pastor, na 12 jaar is pastor Paul naar de “overzeese gebiedsdelen” verhuisd en breekt er voor deze parochie een nieuwe tijd aan met de nieuwe pastor Bert Glorie.
In Spierdijk ontving Gennel Tabamo met haar zoontje Jasper het doopsel en werden zij in de kerk opgenomen, bijzonder…een volwassen doop… Gennel had een groot verlangen om bij Jezus Christus te horen…
In De Goorn viert oud pastoor Gerard Braks O.P. in Augustus z’n 50e priesterjaar, Goud !! Met zijn verhuizing in Mei jl. vertrok de laatste der Dominicanen uit de De Goorn waar deze orde 375 jaar de pastorale zorg heeft gediend.
De parochie van Hensbroek kwam onder de hoede van de parochie van Obdam en verminderde het aantal vieringen in hun kerk met als gevolg dat de Obdammers buurten in de kerk van Hensbroek en de Hensbroekers te kerk gaan naar Obdam… In de parochie van Spierdijk werd de pastorie omgebouwd tot huisartsencentrum en rijpen de plannen voor een ingrijpende herinrichting van het kerkgebouw om ervoor te zorgen dat geloofsgemeenschap een passende ruimte kan vinden en het huis ook andere activiteiten kan herbergen.

Het is nu vakantietijd, alle vergaderingen zijn gestopt, leden van het regiobestuur vieren vakantie, parochieraden hebben hun werk tijdelijk neergelegd, de pastores gaan er even tussen uit en de werkgroepen komen op adem.
Even rust ‘in de tent’ en dat mag ook wel, want het afgelopen seizoen was vol en zeer intensief, misschien nog wel intensiever dan ooit…. want het zoeken naar een voor elke parochie acceptabele manier van regiovorming mocht z’n voltooiing vinden.

Begin dit jaar kwam het nieuwe bestuur voor het eerst bij elkaar. Ben Beemster namens de parochie van De Weere, Sjaak de Koning namens Spanbroek, Win Bijman namens de parochies van Obdam en Hensbroek, Thomas Laan namens de parochies van Spierdijk en Zuidermeer. Adri Wever vertegenwoordigt de parochie van Ursem, Gré Ooijevaart namens Hoogwoud en Ralph Mul namens De Goorn. Al deze leden zijn door de bisschop benoemd samen met de leden van het dagelijks bestuur: Jan Wijnker: vice voorzitter, José van Leerdam: secretaris en Adri Vlaar: Penningmeester, ondergetekende is voorzitter van zowel het bestuur als het pastores team. In praktijk zit Jan Wijnker de regiovergaderingen voor en heb ik het stokje overgenomen van Bert Glorie die tot juni van dit jaar gespreksleider van het pastores team was. De sfeer in zowel bestuur als pastoresteam is goed en de overgang van 9 parochiebesturen in een regio overleg naar een regiovergadering voor 9 parochies en in elke parochie een parochieraad, is rustig aan en goed verlopen.

Doel van deze nieuwe situatie is er samen voor te zorgen dat het verhaal van Jezus Christus in al onze dorpen verder verteld en beleefd kan worden, het liefst in het eigen kerkgebouw. Als dat echter om welke reden dan ook niet meer kan, dan gaan we opzoek naar een ruimte waarin dat wel kan….

Door de samenwerking op bestuurlijk en pastoraal terrein maken we het mogelijk om de hele breedte van het pastoraat in elke parochie te blijven aanbieden, want niet elke parochie is meer in staat om ‘alles binnen huis’ te hebben….
Zo kunnen we overal de zondagsliturgie vorm geven, uitvaarten blijven verzorgen, kinderen dopen… Eerste Communievieringen of Vormvieringen aanbieden, catechese projecten aanbieden en verdiepingsmomenten, omdat er groepen samenwerken en pastores regionaal inzetbaar zijn.

Zo was het bijvoorbeeld zeer gelukkig dat de meeste Eerste Communie werkgroepen hetzelfde project volgden, want daardoor was het voor een paar pastores mogelijk om, na het plotseling uitvallen van ondergetekende, voor te gaan in diverse eerste communievieringen, zonder zich eerst te moeten verdiepen in ‘hoe het in betreffende parochie ook wel weer ging…’
Zo was dat ook met het vormselprojecten. En wat te denken van de orde van dienst voor de Eucharistieviering en Woord, Gebed, Communieviering, door deze orde van dienst in de hele regio tot een eenheid te brengen is het voor de voorgangers eenvoudiger geworden om in elkaars kerken voor te gaan…. zie, een paar vruchten van de samenwerking….

Het komende seizoen zal in het teken staan van de presentatie van de nieuwe pastoraal werker voor onze regio Bert Glorie op zondag 20 september. Hij zal gaan wonen in Obdam en vandaar uit z’n werk gaan doen. Ook zal er een tweede priester gevonden worden die ons team gaat versterken.

Daarnaast moet het liturgisch rooster op de schop. Toen er nog 7 pastores waren, een aantal actieve emeriti en onze parochievoorgangers was het goed mogelijk om in 9 kerken weekendvieringen te houden, maar de emeriti worden ouder, het pastoresteam telt 4 personen en gelukkig hebben we nog parochievoorgangers maar die mogen we niet overvragen….

In het pastoresteam wordt goed onderzocht op welke manier dat nieuwe rooster vorm zou kunnen krijgen, in overleg met het regiobestuur zal het dan worden vastgesteld. Kort geleden werd al aan de parochieraden gevraagd hoe zij denken over hun liturgisch aanbod en er werd toen aangegeven dat er best mogelijkheden zijn om eens wat te schuiven met vieringen. Sommige parochies hebben toen gelijk besloten om eenmaal of vaker in de maand ‘dicht te blijven en naar de buren te verwijzen’ …… Zo werd bijvoorbeeld de term: ‘een zondag te gast bij de buren’ gelanceerd… en wellicht gaan we daar regiobreed mee aan de slag…

Nu dus rust… zodat we straks eind september weer fris aan de slag kunnen gaan en ik, na maanden van revalidatie wellicht zelfs helemaal ‘los loop’…

Tot ziens…
pastor Nico

Dank!

Geplaatst op: 08 juni 2015

Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het grote feest op zondag 7 juni. De dag van mijn 12½ jarig priesterjubileum. Het was een stralende dag. Letterlijk en figuurlijk. De zon scheen door de ramen van de kerk naar binnen. Een zee van licht; een zee van bloemen; een zee van mensen met wie ik me op allerlei manieren verbonden voel. Het Parochiekoor heeft prachtig gezongen. Ik wist dat er een nieuwe Mis was ingestudeerd. Dat hij ‘Missa Paulus’ gaat heten was een grote verrassing. Ik heb genoten van de zang. Nog een kleine opsomming van verrassingen die van deze dag een onvergetelijke dag maken: het cadeau van het Parochiebestuur; het woordje van vice-voorzitter Win en van één van de koorleden; de oranje tompoucen gemaakt door bakkerij Pater onder leiding van Remon; de vele kaarten en cadeaus; de narcissen die waren geregeld door bollenvrienden uit de Noordkop; de vlag in top; een optreden van mijn neefjes en nichtjes tijdens het feest; een prachtig gedicht van de wandelvrienden; een voordracht van ‘tante’ Truus Homan. En na de enerverende ochtend en middag hebben we als gezin het feest bij mijn ouders thuis voortgezet. Nagenietend van de vele indrukken. Ook namens mijn familie: een ieder heel veel dank!

Ieder mens vaart in ’t leven
Op de golven van de zee
Soms heb je de wind tegen
dan weer zit het mee.

Kijkend naar mijn bootje
Mag ik echt niet klagen
Er waren gerust stormen
Toch wist ik mij gedragen.

Ieder mens vaart in ’t leven
Op de golven van de tijd
We jachten en we jagen
De rust zijn we soms kwijt.

Kijkend naar mijn bootje
Heb ik de koers verlegd
Van pastor werd het pater
Van rust kwam meer terecht.

Ieder mens vaart in ’t leven
Op de golven van gevoel
We dromen onze dromen
En zoeken naar een doel.

Kijkend naar mijn bootje
Zie ik een tevreden kapitein
Ik kan op deze feestelijke dag
Alleen maar dankbaar zijn.

Benoeming van Bert Glorie tot pastoraal medewerker

Geplaatst op: 23 mei 2015

Per 1 september a.s. zal de heer Bert Glorie, momenteel Dekenaal Coördinator van het Dekenaat Alkmaar, worden benoemd tot pastoraal werker voor regio ‘de Waterkant’.
Bert Glorie komt uit Egmond aan den Hoef en is daar woonachtig. Het is de bedoeling dat hij na het vertrek van pastor Paul Vlaar de nieuwe bewoner wordt van de pastorie
in Obdam, om van daaruit z’n pastorale zorg te bieden aan de parochie Obdam en de nabij gelegen parochies.
Bert Glorie is een man met een bijzondere achtergrond. Enkele jaren heeft hij les gegeven op het voortgezet onderwijs en heeft daarna Theologie gestudeerd aan de Katholieke Theologische Universiteit van Amsterdam. Bert is vanaf zijn geboorte blind en heeft bewezen dat dit geen obstakel is om zijn roeping in het pastoraat handen en voeten te geven. Het pastoresteam is al een tijd bekend met Bert omdat hij hun voorzitter is, en het regiobestuur kent Bert zijn kwaliteiten in de opbouw en ondersteuning in onze regionale ontwikkelingen.
De presentatieviering van Bert als pastor in onze regio wordt later bekend gemaakt.

Per 1 september zal pastor Fred Deen momenteel priester-assistent in regio ‘de Waterkant’, worden benoemd als pastoor voor de geloofsgemeenschappen van Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West.
Hij is nu eerst aanspreekbare pastor voor de parochies van Spierdijk en Zuidermeer

Wij wensen zowel Fred Deen als Bert Glorie toe dat zij voelen dat zij welkom zijn en samen met de talrijke vrijwilligers te bouwen aan de parochies.

Laten we samen ‘onze Paul’ uitzwaaien.

Geplaatst op: 22 mei 2015

UITNODIGING

Per 1 juli vertrekt pastor Paul voor drie jaar naar Aruba
om op de Marinierskazerne te gaan werken. Daarom is er zaterdag 27 juni om 19.00 uur
een speciale afscheidsviering in de St. Victorkerk te Obdam.
‘Een reis door de jaren in Obdam’

Twaalf jaar heeft pastor Paul op bijzonder inspirerende wijze de parochie geleid.
Langs deze weg nodigen wij u uit voor de afscheidsviering.

Na afloop bent u van harte welkom in Dorpshuis ‘De Brink’ (naast de kerk) waar u in de gelegenheid bent pastor Paul persoonlijk de hand te drukken.

Een persoon die zoveel voor de parochie heeft betekent, verdient een persoonlijk cadeau.
Ieder van ons heeft Paul op zijn of haar manier leren kennen, bij feest of verdriet, bij speciale gebeurtenissen of gewoon als Paul. Op zijn enthousiaste en bezielende wijze heeft hij in onze parochie veel tot stand gebracht, waarbij gastvrijheid en saamhorigheid hoog in het vaandel stonden. Daarom willen wij u vragen, als u dit een leuk idee vindt, iets op papier te zetten, wat u graag aan pastor Paul mee wil geven. Een bedankje, herinnering, anekdote, foto, gedicht, zomaar wat woorden. Dit mag op een kaart, blad papier, of digitaal. Alles wordt gebundeld en samen in een afscheidsboek gestopt. Zo blijft de herinnering aan Obdam!
Op 27 juni wordt het boek aan Paul overhandigd.
Om alles op tijd voor elkaar te krijgen, kunt u uw bijdrage tot zaterdag 20 juni inleveren bij Ellen de Boer Hellemastraat 12 ellen.deboer@gmail.com of
Gerda Wester Obdammerdijk 1 westertom@hetnet.nl

‘Reispot’
Omdat pastor Paul per 1 juli vertrekt en een beperkt aantal kilo’s aan bagage mee mag nemen, zijn bloemen of andere cadeaus niet wenselijk. Uw komst is zijn grootste cadeau.
Maar natuurlijk kunt u hem als blijk van waardering met een cadeau verrassen. Hij heeft aangegeven graag een financiële bijdrage voor zijn ‘reispot’ te ontvangen, zodat hij tijdens het jubileumjaar nog eens uit Aruba over kan komen om bij een feestelijke activiteit aanwezig te zijn. U kunt uw bijdrage storten op RK kerkbestuur St.Victor rek.nr. NL38 INGB 0000 1601 62 onder vermelding; cadeau afscheid pastor Paul. Op 27 juni staat er een bus voor donatie achter in de kerk en daarna nemen we hem mee naar De Brink.

Graag tot ziens,
Parochiebestuur St.Victor.

Urnenmuur

Geplaatst op: 07 mei 2015

De bouw van de urnenmuur vordert al goed. Nadat de beplanting was verwijderd en de grond voor de fundering was uitgegraven kon er beton worden gestort. Op het fundament van beton hebben de Vormelingen een steen met daarop hun in cement vastgelegd. Het thema van het Vormselproject was dit jaar ‘Ook ik draag mijn steentje bij’. Een mooie symbolische handeling dus. Inmiddels heeft metselaar Jan Neefjes de eerste lagen stenen gemetseld. Daarop komen de betonelementen te liggen. Per week zie je het bouwwerk groeien. Het voornemen is om de muur op zondag 21 juni in te zegenen. Tegen die tijd zal ook de tuin rondom de muur opnieuw zijn aangelegd. De leiding van de klus is in handen van Jan Beentjes en Luc de Boer.

Samenwerking Marcusparochie en Victorparochie

Geplaatst op: 18 januari 2015

In de Evangelielezing op zondag 18 januari hoorden we hoe Simon een extra naam kreeg. Hij werd Petrus genoemd: dat betekent rots. Daarbij aansluitend deelden we aan het eind van de viering aan alle mensen een stukje rots uit. En daarbij zeiden we: ‘Ook jij bent een kei’ en ‘Je bent een rots om op te bouwen’. Moge de steentjes die mensen ontvangen hebben ons herinneren aan de opdracht om samen aan de toekomt te bouwen.

Twee parochies samen sterk
Niet ‘JIJ’ of ‘IK’ maar ‘WIJ
Samen gaan we aan het werk
We bouwen op elkaar als kei.

We vinden bij elkaar motivatie
Vol geloof en met vertrouwen
Een nieuwe bron van inspiratie
stevige stenen om op te bouwen.

Twee parochies samen kerk
Dat vieren we vandaag met trots.
Marcus en Victor samen sterk
Bouwend op elkaar als rots

Welkom op de website van de Sint Victor Parochie.

Heilig vormsel

Agenda

Deze website is gemaakt door:
Holder_logo