Zaterdag 16 januari jl. is de Actie Kerkbalans ingeluid. Er zijn weer vele vrijwilligers in touw geweest om deze actie mogelijk te maken. Dit jaar kunnen we door het coronavirus de enveloppen niet persoonlijk bij u ophalen. Daarom bij deze een herinnering.

Hebt u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daar hartelijk voor bedanken!

Heeft u uw envelop nog niet bij één van onze inleveradressen ingeleverd of heeft u uw bijdrage nog niet over gemaakt, dan vragen wij u dit alsnog te doen.

U kunt uw bijdrage overmaken op
ING-bankrekeningnummer NL38 INGB 0000 1601 62 of
Rabo-bankrekeningnummer NL87 RABO 0138 0014 56
t.n.v. het R.K. kerkbestuur St. Victor Obdam met vermelding: Kerkelijke bijdrage 2021.

De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk. Dankzij uw bijdragen kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Tot slot een woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, zonder jullie was dit niet gelukt!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Kerkbalans
Sint Victorparochie Obdam

E-mail: werkgroep-kerkbalans@sintvictorparochie.nl