Verantwoordelijkheid

Als priester heb je in een parochie veel taken te vervullen. Behalve het persoonlijk pastoraat en het bedienen van de sacramenten, hoort ook het bestuurswerk erbij. Dat doe je natuurlijk samen met parochianen. In onze regio was tot nu toe Nico Knol de pastoor en hij was dan ook voorzitter van het regiobestuur. Omdat het bestuurswerk Nico zwaar viel, was het de bedoeling dat Álvaro en ik dat op den duur op ons zouden nemen. In een gesprek dat wij als pastoresteam in maart daarover hadden met de bisschop, bleek dat er vanuit het bisdom bezwaren werden gemaakt tegen de manier waarop ons regiobestuur functioneerde. Dat bracht een ontwikkeling op gang die uiteindelijk leidde tot het vertrek van het hele bestuur. In het bericht hieronder leest u hier meer over. Álvaro en ik zijn inmiddels benoemd tot nieuwe bestuursleden, samen met Cees Backer, een man uit Velsen-Noord. Dit is een situatie die wij zo kort mogelijk willen laten duren. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die een bestuurstaak in onze regio op zich willen nemen. Dan komt de verantwoordelijkheid voor het bestuurswerk weer te liggen waar ze thuishoort: bij de pastores en parochianen samen.

* * *

Mededeling regio De Waterkant
Beste parochianen van de parochies in regio De Waterkant,

De afgelopen jaren heeft het regiobestuur, in goed overleg met de parochieraden, hard gewerkt om de belangen van de parochianen zo goed mogelijk te behartigen. Gedurende die jaren zijn daarbij verschillen van inzicht met het bisdom aan het licht gekomen, die onoverbrugbaar bleken te zijn. Dit heeft ertoe geleid dat de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. J.W.M. Hendriks, besloten heeft met ingang van 15 juni jl. een deel van het bestuur van regio De Waterkant te ontslaan. Het gaat om de vertegenwoordigers van de verschillende parochies die tevens actief waren als voorzitters van de parochieraden. De functie binnen de parochieraad blijven zij houden.

 Het dagelijks bestuur van de regio mocht aanblijven om lopende zaken af te handelen tot een nieuw bestuur aantreedt. Vanwege de verschillen van inzicht, gecombineerd met het eenzijdig inperken van bevoegdheden door het bisdom hebben ook de leden van het dagelijks bestuur zich genoodzaakt gevoeld hun ontslag in te dienen. Het pastoresteam betreurt deze gang van zaken. In de afgelopen jaren is er een uitstekende samenwerking geweest tussen pastoresteam en het bestuur. Er wordt door het pastoresteam niet getwijfeld aan de integriteit en inzet van de leden van het voormalige regiobestuur.

 Het pastoresteam is Sjaak de Koning, Gre Ooijevaar, Win Bijman, Tony Slaman, Jos van Straalen, Els van der Hulst, Sjaak Koopman, Adri Wever, Jan Wijnker, Adrie Vlaar en José van Leerdam zeer dankbaar voor de wijze waarop zij, tezamen met hen, de regio hebben ontwikkeld, bestuurd en vormgegeven. 

Nieuwe benoemingen
De pastoorstaak zal gezamenlijk en solidair (in solidum) uitgeoefend worden door de priesters van de regio. Álvaro Rodríguez Luque is benoemd tot pastoor-moderator van de regio, voorzitter van het bestuur en coördinator van de pastorale zorg. Bert Glorie is benoemd tot pastoor in solidum, vicevoorzitter en begeleider van het samenwerkingsproces van de parochies. Nico Knol is benoemd tot pastoor in solidum, en blijft pastorale taken vervullen in de hele regio. De pastorale zorg in de parochies wordt gedragen door bovengenoemde priesters samen met pastoraal werkster Anne-Marie van Straaten. Tevens is Dhr. Cees Backer uit Velsen-Noord benoemd tot secretaris-penningmeester ad interim.

Momenteel zijn Bert en Álvaro op zoek naar mensen uit onze eigen parochies die bereid zijn om een nieuw bestuur in de regio te vormen.

 Wij rekenen op uw gebed in deze tijd. Met uw steun en de inzet van de vele vrijwilligers in onze parochies hopen wij dat onze geloofsgemeenschappen een teken van licht en hoop in deze streek kunnen blijven.

 Met vriendelijke groet,

De voormalige leden van het dagelijks bestuur
en het pastoresteam van regio De Waterkant